อบรมกฎหมายพิเศษ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"กฎหมายสนธิสัญญาและการเจรจาสนธิสัญญา"
นางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์ เลขานุการเอก (นักการทูตชำนาญการ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 6) บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญาแก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายสนธิสัญญาและการเจรจาสนธิสัญญา” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
"เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย"
นายนัฐวิชญ์ ชอบอิสระ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2 (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 3) และนางสาวสวรัตน์ ชาตริยานุโยค อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (แขวงปทุมวัน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 8) บรรยายความรู้ในหัวข้อ “เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
"โครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1"
นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพผู้พิพากษา” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
"เปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง : ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และบังคับคดี ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ นายสมชาย จุลนิติ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา มาบรรยายเรื่อง “ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตชั้นบังคับคดี (ม.322 กันส่วน , ม.323 และม.324 ขอรับชำระหนี้หรือส่วนแบ่ง)” ด้วย
"เปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1"
ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No.1) ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ในการนี้ นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร ทนายความหุ้นส่วน Baker Mckenzie Thailand มาบรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain and Digital Assets และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วย
"เปิดการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานชั้นสูงหลักสูตร “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษเกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการกฤษฎีกา มาบรรยายเรื่อง “การโยกย้ายหน้าที่ที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย” ด้วย
"กระชับความสัมพันธ์"
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 Mr. Kunio Koide อธิบดี The Judicial System Department แห่งกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของระบบกระบวนการยุติธรรมและการใช้อำนาจตุลาการในประเทศไทย ณ โรงแรมสุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นางสาวปณตพร ชโลธร อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศเนติบัณฑิตยสภาและ ม.ร.ว. ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อานวยการกองบริการฯ เข้าร่วมหารือด้วย
menu studen4  
  • ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2561  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 20.02.2019]