Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"ให้การต้อนรับ"
นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
"พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ"
ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเนติบัณฑิตยสภาและธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการจัดทำบัตร Smart card ของพนักงานเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
"เที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาพร้อมพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อได้เห็นประวัติศาสตร์ ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ
"เยี่ยมชมการเรียนการสอน"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
"กิจกรรมศาลจำลอง"
ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายสรุปการจัดกิจกรรมศาลจำลองในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินคดีอาญาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
"ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)"
เฉพาะการประชุมครั้งที่ 808-939 (คลิกที่รูป)
"ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)"
เฉพาะการประชุมครั้งที่ 808-939 (คลิกที่รูป)
menu studen4