การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.40 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการกองร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
เปิดการอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เพื่อการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เพื่อการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Conference) สำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของเนติบัณฑิตยสภา
menu studen4