Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"เนติบัณฑิตยสภาก้าวสู่สังคมไร้เงินสด"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform และสังคมไร้เงินสด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
"แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2"
นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 1) นางสาวภัทริน หลักทอง ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 4) และนางสาวมาริสา เตชะวณิช Commercial Counsel Agoda Services Co., Ltd. (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 5) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทนายความฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
"ศึกษาดูงาน"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
"เปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎหมายแรงงานที่สำคัญในประเทศไทย และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
"เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย"
นายนัฐวิชญ์ ชอบอิสระ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 4 (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 3) และนางสาวสวรัตน์ ชาตริยานุโยค อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 8) บรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
"บันทึกเทปรายการถวายพระพร"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
"สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณโถงหน้าห้องผู้อำนวยการกองบริการ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
"เปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
menu studen4