อบรมกฎหมายพิเศษ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560"
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย-แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 903 คน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่เนติบัณฑิตใหม่ได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติตนและประกอบวิชาชีพต่อไป
"การจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562"
วันที่ 11 เมษายน 2562 แผนกประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รับความกรุณาจากท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัยสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูป ในการนี้ ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตรองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
ความร่วมมือทางวิชาการ
นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และคณะ ได้พบกับ Prof. Eduardo M. Penalver คณบดี Cornell University Law School และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายและให้การต้อนรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาจะคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลในเดือนสิงหาคม 2562
นายสมชาย พงษ์พัฒนศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษา และคณะ
ได้พบกับ Prof. Eduardo M. Panelver คณบดี Cornell University Law School และคณะ เพื่อหารือเพิ่มเติมความร่วมทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาโดยทางมหาวิทยาลัยยินดีให้การต้อนรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาจะคัดเลือกเพื่อไปแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 และคณบดีขอบคุณเนติบัณฑิตยสภาที่คัดเลือกผู้ได้รับทุนกองทุนพัชกิติยาภาที่มีคุณภาพสูงเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร LL.M.มาโดยตลอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
แนะนำกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักวิชาชีพทางกฎหมาย หลักนิติธรรมที่พึงยึดถือปฏิบัติ” แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในโครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
โครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายกิตติ สกลศิลป์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตให้กับนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในโครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ในการนี้ นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้กล่าวสรุปและให้กำลังใจแก่นิสิตเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร. 0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 303
"เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ในการนี้ ได้บรรยายและชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต
"ศึกษาดูงานในด้านการเรียนการสอน"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาได้สมัครเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
menu studen4  
 • ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)   [วัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) :: ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม]    [update 12.04.2019] 

 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ ดังนี้
    - โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันอาทิตย์)
    - โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันเสาร์) 

    - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72 ขึ้น กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

  (คลิกดูรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดที่ 0 2887 6836 หรือที่  https://www.facebook.com/eduservice.thaibar   [update 06.04.2019]  


 • ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา แจ้งปิดทำการเพื่อเช็คสต๊อกหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป  [update 08.03.2019]  
 • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย  ภาคหนึ่ง  สมัยที่ 72  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (คลิกดูรายละเอียด/ใบสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย)   [update 04.03.2019]   

 • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาที่มาติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าสมัครสอบ ที่เนติบัณฑิตยสภา สามารถชำระได้ที่รถ mobile ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (คลิกดูรายละเอียด)    [update 28.12.2018]    
 •  ประกาศ  เลื่อนกำหนดการวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 และวันฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต (คลิก)  [update 30.11.2018]