เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"กิจกรรมศาลจำลอง"
ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายสรุปการจัดกิจกรรมศาลจำลองในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินคดีอาญาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
"การประกอบวิชาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเอกชน"
นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 1 นางสาวภัทริน หลักทอง นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 4 และนางสาวมาริสา เตชะวณิช นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 5 บรรยายในหัวข้อ “การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเอกชน” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
"การใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายในทางปฏิบัติ"
ดร.อินทุอร กาญจนกุญชร นักการทูตปฏิบัติการ (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 2) บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการและการใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายในทางปฏิบัติ” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
"ศึกษาดูงาน"
ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อานวยการกองบริการ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสศึกษาดูงานที่สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
"การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการ"
นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการและการใช้ภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ” ในวันที่ 26 มกราคม 2561
"ประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภา"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภาระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนงานทุกแผนกเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
"ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)"
เฉพาะการประชุมครั้งที่ 808-939 (คลิกที่รูป)
"ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)"
เฉพาะการประชุมครั้งที่ 808-939 (คลิกที่รูป)
menu studen4