อบรมกฎหมายพิเศษ

 

 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2561
 


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ภาค 2 สมัยที่ 71

  

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://bit.ly/2PEQEHJ

 


สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานชั้นสูง ในหลักสูตร “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร” 
ขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน และสามารถนำกฎหมายแรงงานไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร สังคม และพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
และป้องกัน แก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานภายในองค์กรได้

เหมาะสำหรับ นายจ้าง ผู้ประกอบการ ฝ่ายบริหาร ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ทนายความ นิติกร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคคลที่สนใจ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรลักษณะ พิเศษอื่น

 

* อบรมระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 3 มีนาคม 2562 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562) ระยะเวลาการอบรม 6 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมดจำนวน 36 ชั่วโมง

** ค่าลงทะเบียน เอกสาร อุปกรณ์การอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง ตลอดการอบรมหลักสูตร คนละ 15,000 บาท ลงทะเบียนเป็นรายวัน (6 ชั่วโมง) วันละ 4,000 บาท
ลงทะเบียนเป็นรายวิชา วิชาละ (3 ชั่วโมง) 2,200 บาท

สำหรับผู้สมัครที่สมัครแยกวัน ต้องลงทะเบียนอบรมอย่างน้อย 4 วัน จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สมัครได้ที่ https://thaibar-training.job.thai.com หรือ (คลิกที่นี้)  แล้วพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น!!!

 สอบถามรายละเอียดที่ 0 2887 6836
หรือที่  https://www.facebook.com/eduservice.thaibar

         
 
 

 ฟรี...ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง (.mp3)

โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ 
เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ผ่านมา

  • หลักการเรียนและเทคนิคกการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.อาญา)
    อ.คณิตศร์ คงทอง

              1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.อาญา (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 1/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)


             3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 2/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)  

  

 

  • หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.แพ่ง)
    อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.แพ่ง (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 1/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

    

        3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 2/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

      

      4.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 3/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)  

[update 27-12-2560]