สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 


สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง
หลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง”โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่เป็นสาระสำคัญในด้านวิธีการพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่หลักเกณฑ์การเสนอคำฟ้อง ตลอดจนการบังคับคดีปกครอง
 

อบรมวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
(เว้นวันที่ 15-16,22-23 และ 29-30 สิงหาคม 2563 เนื่องจากมีการใช้สถานที่ในการจัดสอบเนติบัณฑิต)
(อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)


สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(คลิกที่นี่)

  


  ฟรี...ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง (.mp3)

โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ 
เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ผ่านมา

  • หลักการเรียนและเทคนิคกการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.อาญา)
    อ.คณิตศร์ คงทอง

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.อาญา (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 1/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)


             3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 2/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)  

  

 

  • หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.แพ่ง)
    อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.แพ่ง (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 1/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

    

        3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 2/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

      

      4.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 3/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)  

         [update 27-12-2560]