เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

สัมมนาประจำปี LAWASIA Conference ครั้งที่ 30

20092017

                      นายสราวุธ เบญจกุล อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาของสมาคมนักกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี ครั้งที่ ๓๐ (30th LAWASIA Annual Conference, 18-21 September, 2017, Tokyo, Japan) ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ภายในแนวความคิด   “Big Leap through the Rule of Law” เพื่อแลกเปลี่ยนทางความคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติทางตุลาการ การฝึกอบรมทางวิชาชีพกฎหมายและการระงับข้อพิพาททางเลือกในภูมิภาค ทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้แทนเนติบัณฑิตยสภาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเนติบัณฑิตยสภาประเทศอื่น อันนำไปสู่การยอมรับในเวทีสากลและอาจเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต  (คลิก)