อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (คลิกดูรายละเอียด)   [update 18.10.2019]
 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งงานดังนี้   [update 17.10.2019]

        - ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ประเภทสนับสนุนภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 
        - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ประเภทสนับสนุนภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 
        - ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ประเภทบริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 


 • การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 (รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนทางวิชาการฯ /สรุปเนื้อหาการบรรยาย  [update 04.10.2019]
 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมโครงการกฎหมายพิเศษ ดังนี้
        โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและกฎหมายมหาชน โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง (คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร [update 10.10.2019] 
        - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 72 เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักและวิธีการศึกษากฎหมายในกลุ่มกฎหมายวิธีสบัญญัติ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการตอบปัญหากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต (คลิกดูรายละเอียดและสมัครอบรม)  [update 27.09.2019] 
        - โครงการหลักกฎหมายสากล รุ่นที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษแก่นักกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และเตรียมความพร้อมบุคคลที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกวิชากฎหมายทั้งในและต่างประเทศ  ระยะเวลาการอบรม (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2562 และ 1 ธันวาคม 2562 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562) (คลิกดูรายละเอียดและสมัครอบรม)  [update 26.09.2019] 

 • ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา จะปิดเช็คสต๊อกหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2562  [update 24.09.2019] 
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งการให้บริการ ดังนี้  [update 19.09.2019]
        - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ปิดบริการห้องอ่านหนังสือชั่วคราว (คลิกดูรายละเอียด)
        -
  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงปิดภาคการศึกษา) เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  (คลิกดูรายละเอียด)
 • กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562  (คลิกดูรายละเอียด)