เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

แผนกตำราและคำบรรยาย
เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 70


เปิดรับจองที่แผนกตำราฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 1 ธันวาคม 2560
เปิดรับจองทางธนาณัติส่งผ่านทางไปรษณีวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

หนังสือรวมคำบรรยาย 1 ชุด มี 16 เล่ม มี 3 ประเภท ดังนี้

         1. รับหนังสือด้วยตนเอง ราคาชุดละ 1,300 บาท ( 1 ชุด มี 16 เล่ม)

         2. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ราคาชุดละ 1,900 บาท (รวมค่าจัดส่งไว้แล้ว)

         3. จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ราคาชุดละ 2,500 บาท (รวมค่าจัดส่งไว้แล้ว)

หมายเหตุ

         - ยกเลิกแบบจัดส่งไปรษณีย์สิ่งตีพิมพ์ธรรมดาแล้ว เปลี่ยนเป็นจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน (เพื่อประโยชน์ของผู้สั่งจอง)


  (คลิก) ดาวน์โหลดใบสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 70 


  • คำบรรยายเล่ม 1 ออกวันที่ 4 ธันวาคม 2560
    ตัวอย่างปกรวมคำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา2560 เล่มที่ 1 

           

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106