อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER คลิกดูประกาศ   [update  13.12.2019]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คลิกดูประกาศ   [update  27.11.2019]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบทั้งภายนอก-ภายในอาคารเนติบัณฑิตยบสภา (อาคารหลังเดิม) อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภาและอาคารทางเชื่อม (อาคารใหม่) โดยวิธีพิเศษ คลิกดูประกาศ   [update  13.11.2019]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบของอาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยวิธีพิเศษ คลิกดูประกาศ   [update  13.11.2019]