อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและบริเวณโดยรอบห้องประชุม ชั้น 2 (อาคารเดิม)  (คลิกดูประกาศ)  [update  30.03.2020]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ให้เอกชนเข้าดำเนินการขายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประกาศ)  [update  13.03.2020]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 162 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (คลิกดูประกาศ)  [update  12.03.2020]   
  • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและซอฟแวร์ รวม 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ  (คลิกดูประกาศ)  [update  11.03.2020]