อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (คลิกประกาศ)  [update 12.06.201) 

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลระเบียนทะเบียนสมาชิก โดยวิธีพิเศษ (คลิกประกาศ)    [update 12.06.2019

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับสิทธิเปิดซองเสนอราคางานจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลระเบียนทะเบียนสมาชิก โดยวิธีพิเศษ (คลิกประกาศ)  [update 24.05.2019
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง  การจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา ระยะที่ 1 โดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2  (คลิกประกาศ)  [update 07.05.2019]