• ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องบริเวณโถงชั้น 1 และบันไดทางขึ้น-ลง พร้อมปรับปรุงทางเดินด้านหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา (อาคารเดิม) (คลิกดูประกาศ)    [update  04.08.2020]   
     
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ดอก และสนามหญ้าบริเวณพื้นที่รอบอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คลิกดูประกาศ)    [update  04.08.2020]