อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓  วันที่ 9 สิงหาคม 2562) ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภากล่าวเปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (Continuing Education Series for Legal Practitioners No.3) ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา  (คลิกดูภาพ)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562  ในการนี้ พระประยูรญาติราชสกุลรพีพัฒน์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน  วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้เกี่ยวกับการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 85 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในทางปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย-แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 979 คน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เนติบัณฑิตใหม่ได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติตน และประกอบวิชาชีพต่อไป (คลิกดูภาพ)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง  เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภากับบริษัท แซดดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิก ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี และข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของเนติบัณฑิตยสภา โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ (e-Office) มาใช้ในการทำงานต่าง ๆ  (คลิกดูภาพ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ท่านถาวร พานิชพันธ์ รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาบันทึกเทปฯ ให้ (คลิกดูภาพ)
พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
ถวายสักการะ เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา  ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและคณาจารย์ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (คลิกดูภาพ)
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเนติบัณฑิตยสภา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (คลิกดูภาพ)
มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่เนติบัณฑิตที่สอบได้ในลำดับที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่นายภูริวัฒน์ ชัยสิริโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต ได้ในลำดับที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  (คลิกดูภาพ)
พิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 71  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิตแก่นายภูริวัฒน์ ชัยสิริโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต ได้ในลำดับที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  (คลิกดูภาพ)
บทบาทของนักกฎมายในระบอบประชาธิปไตย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ ได้มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เนติบัณฑิตในช่วงบ่ายด้วย (คลิกดูภาพ)
อบรมความรู้ทางด้านวิชาการทนายความอาสา ส.ช.น. เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) กล่าวเปิดการอบรมทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความที่แก้ไข” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
พิธีสวดพระอภิธรรม เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ท่านสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบเงินสมทบค่าใช้จ่ายในศาสนพิธีแก่ท่านพงศ์พิเชษฐ์ จันทรพรกิจ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในพิธีสวดพระอภิธรรมนางปิ่น จันทร์เต็ม มารดาท่านพงศ์พิเชษฐ์ฯ ณ ศาลา 5 วัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้ ท่านวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมฯ ด้วย  (คลิกดูภาพ)
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิมหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) มอบทุนการศึกษาแก่นายรัฐพล ปั้นทองพันธุ์ ผู้ได้รับทุนมูลนิธิมหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ โดยมีนายวินัย ดำรงค์มงคลกุล เหรัญญิก นายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ในการนี้ นายรัฐพล ปั้นทองพันธุ์ ได้อภิปรายทางวิชาการกฎหมายในหัวข้อ “หลักการเจาะม่านนิติบุคคล (Piercing the Corporate Veil)” ด้วย (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิชากฎหมาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) (Intensive Program : IP) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (คลิกดูภาพ)
มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 71 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญ นายภูริวัฒน์ ชัยสิริโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ได้ในลำดับที่ 1 มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  (คลิกดูภาพ)
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเนติบัณฑิตยสภา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 (คลิกดูภาพ)
สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ท่านเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ ท่านสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน ท่านถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ ท่านสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ท่านศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และท่านกนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษา (คลิกดูภาพ)
พิธีเปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ในการนี้ อาจารย์นิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาบรรยายเรื่อง “หลักการพื้นฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” ด้วย (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเรียนการสอนในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนอกหลักสูตรการศึกษา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ท่านอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ท่านเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ ท่านถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ และท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  (คลิกดูภาพ)
ร่วมแสดงความยินดี  14 พฤษภาคม 2562 ท่านสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอัยการ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 2 ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
วางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์  11 พฤษภาคม 2562 ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา วางพานพุ่มอุปกรณ์กีฬาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการนี้ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูภาพ)
เพิ่มช่องทางในการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 พฤษภาคม 2562  ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาเนติบัณฑิตยสภา  เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย (คลิกดูภาพ)
โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 2 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 2 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No. 2) หัวข้อ Introduction to Legal English โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Gabrielle L. Goodwin, Maurer School of Law แห่ง Indiana University มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าฟังบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  (คลิกดูภาพ)
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย-แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 903 คน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่เนติบัณฑิตใหม่ได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติตนและประกอบวิชาชีพต่อไป (คลิกดูภาพ)
การจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  วันที่ 11 เมษายน 2562 แผนกประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  โดยได้รับความกรุณาจากท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัยสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูป  ในการนี้ ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตรองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 (คลิกดูภาพ)
ความร่วมมือทางวิชาการ  นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และคณะ ได้พบกับ Prof. Eduardo M. Penalver คณบดี Cornell University Law School และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายและให้การต้อนรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาจะคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลในเดือนสิงหาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
 นายสมชาย พงษ์พัฒนศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษา และคณะ ได้พบกับ Prof. Eduardo M. Panelver คณบดี Cornell University Law School และคณะ เพื่อหารือเพิ่มเติมความร่วมทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาโดยทางมหาวิทยาลัยยินดีให้การต้อนรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาจะคัดเลือกเพื่อไปแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 และคณบดีขอบคุณเนติบัณฑิตยสภาที่คัดเลือกผู้ได้รับทุนกองทุนพัชกิติยาภาที่มีคุณภาพสูงเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร LL.M.มาโดยตลอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 
(คลิกดูภาพ)
แนะนำกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย  ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักวิชาชีพทางกฎหมาย หลักนิติธรรมที่พึงยึดถือปฏิบัติ” แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในโครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562  (คลิกดูภาพ)
โครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายกิตติ สกลศิลป์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี  บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตให้กับนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในโครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ในการนี้ นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้กล่าวสรุปและให้กำลังใจแก่นิสิตเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต    (คลิกดูภาพ)
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ในการนี้ ได้บรรยายและชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานในด้านการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาได้สมัครเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  (คลิกดูภาพ)
เข้าเยี่ยมคารวะ  Prof.Austen L.Parrish คณบดีของ The Maurer School of Law, Indiana University เข้าเยี่ยมคารวะนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อหารือเรื่องการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับ Indiana University โดยมีดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศเนติบัณฑิตยสภา ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง นายพงศ์ชัย เกศวารักษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ร่วมให้การต้อนรับด้วย (คลิกดูภาพ)
เปิดกิจกรรมศาลจำลอง  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมศาลจำลองในหัวข้อเรื่อง “การถามค้านพยานในศาล” ในโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการเรียนการสอนวิชาว่าความ    (คลิกดูภาพ)
เทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ภาค 2 สมัยที่ 71 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ภาค 2 สมัยที่ 71  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ นายคณิตศร์  คงทอง อัยการจังหวัดผู้ช่วยประจำสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาบรรยายเนื้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย (คลิกดูภาพ)
การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย  นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 1) นางสาวภัทริน หลักทอง ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 4) และนางสาวมาริสา เตชะวณิช ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท Agoda Services จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 5) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในทางกฎหมายและการประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมายแก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่สนใจ ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเรียนการสอนในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเนติบัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกดูภาพ)
กฎหมายสนธิสัญญาและการเจรจาสนธิสัญญา  นางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์ เลขานุการเอก (นักการทูตชำนาญการ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 6) บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญาแก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายสนธิสัญญาและการเจรจาสนธิสัญญา” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกดูภาพ)
เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย นายนัฐวิชญ์ ชอบอิสระ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ  ฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2 (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 3) และนางสาวสวรัตน์   ชาตริยานุโยค อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (แขวงปทุมวัน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 8) บรรยายความรู้ในหัวข้อ “เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกดูภาพ)
โครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพผู้พิพากษา” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 ก.พ. 2562 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง : ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และบังคับคดี ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ นายสมชาย จุลนิติ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา มาบรรยายเรื่อง “ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตชั้นบังคับคดี (ม.322  กันส่วน , ม.323 และม.324 ขอรับชำระหนี้หรือส่วนแบ่ง)” ด้วย (คลิกดูภาพ)
เปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1  ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No.1) ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ในการนี้ นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร ทนายความหุ้นส่วน Baker Mckenzie Thailand มาบรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain and Digital Assets และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ” ด้วย  (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานชั้นสูงหลักสูตร “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษเกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการกฤษฎีกา มาบรรยายเรื่อง “การโยกย้ายหน้าที่ที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย” ด้วย (คลิกดูภาพ)
กระชับความสัมพันธ์   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 Mr. KunioKoide อธิบดี The Judicial System Department แห่งกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของระบบกระบวนการยุติธรรมและการใช้อำนาจตุลาการในประเทศไทย ณ โรงแรมสุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพฯ (คลิกดูภาพ)
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และกองบรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ในการนี้ นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ได้เรียนเชิญนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2561 ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2  อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การศึกษาในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพนักกฎหมายและเสริมโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ฯ แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  (คลิกดูภาพ)
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ  ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนงานและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในสังกัดกองกลางเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย  (คลิกดูภาพ)
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้กับพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่  21 ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการ    เนติบัณฑิตยสภา นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายอำนาจ พวงชมภู อนุกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 19 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม   นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภาที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีของเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 1 จำนวน 19 คน ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมด้วยนางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “วิธีการศึกษาในชั้นเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (คลิกดูภาพ)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (คลิกดูภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า  นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายฯ รุ่นที่ 2 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้รุ่น 2” ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายกมล ธีรเวชพลกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาและข้อสังเกตในการดำเนินคดีล้มละลาย”  (คลิกดูภาพ)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันไปร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูภาพ)
ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการอบรมและศึกษากฎหมาย  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและศึกษากฎหมาย (คลิกดูภาพ)
การประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก The 31st LAWASIA Annual Conference 2018 New Era for South East Asia ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีของเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 6 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเนติบัณฑิตยสภาและพัฒนาการจัดทำบัญชีให้เป็นมาตรฐานสากล (คลิกดูภาพ)
แสดงความยินดี   นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง   อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมโครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้   ความเข้าใจหลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูงแก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมบุคคลที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย (คลิกดูภาพ)
เลี้ยงส่งเกษียณอายุ   นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจัดงานเลี้ยงส่งและมอบเงินสวัสดิการให้แก่นางภัทรภร กุลศรีสุดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา และนางสาวฉลองขวัญ บุญเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดแผนกธุรการ ผู้ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู อนุกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมงานเลี้ยงด้วย (คลิกดูภาพ)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก    นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้แก่นายธนฤกษ์ นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสที่จะพ้นวาระกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 30 กันยายน 2561 และในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างสรรค์งานของเนติบัณฑิตยสภาให้มีความเจริญก้าวหน้าเสมอมา (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมทางด้านวิชาการ  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมทางด้านวิชาการให้ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หัวข้อเรื่อง “การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่ (ภาคต่อ) และกฎหมายล้มละลาย” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ  ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการเขียนตอบปัญหากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต (คลิกดูภาพ)
แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพผู้พิพากษาแก่สมาชิก  เนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่สนใจในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน  ในวันอังคำรที่ 7 สิงหำคม 2561 ในการนี้ พระประยูรญาติราชสกุล “รพีพัฒน์” กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย (คลิดดูภาพ)
ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาร่วมถ่ายภาพหมู่กับเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
มอบเงินรางวัล ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศและเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก เนติบัณฑิตที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม (เกียรตินิยม) และสอบได้ที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิตแก่นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก ผู้สอบเนติบัณฑิตได้เป็นที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการ ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 70  ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย  นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ปรการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ถวายสักการะ  นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีด้วย (คลิกดูภาพ)
พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี   ไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ร่วมพิธีด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัย เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาดำเนินการบันทึกเทปฯ ให้ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เข้าเยี่ยมคารวะ  Mr.George Varughese ประธานสภาทนายความมาเลเซียพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสภาทนายความมาเลเซียกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เนติบัณฑิตยสภาก้าวสู่สังคมไร้เงินสด  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform และสังคมไร้เงินสด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 1) นางสาวภัทริน หลักทอง ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 4) และนางสาวมาริสา เตชะวณิช Commercial Counsel Agoda Services Co., Ltd. (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 5) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทนายความฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎหมายแรงงานที่สำคัญในประเทศไทย และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (คลิกดูภาพ)
เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย  นายนัฐวิชญ์ ชอบอิสระ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 4 (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 3) และนางสาวสวรัตน์ ชาตริยานุโยค อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 8) บรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปรายการถวายพระพร  นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 (คลิกดูภาพ)
สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณโถงหน้าห้องผู้อำนวยการกองบริการ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยมีนายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3 ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และได้รับการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ระดับต้น (คลิกดูภาพ)
มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 และเกียรตินิยม สมัยที่ 70 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญนายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ได้ในลำดับที่ 1 และเกียรตินิยม มาบรรยาย  ให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (คลิกดูภาพ)
แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการและการใช้ภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่สนใจ  ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 (คลิกดูภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กำหนดให้มีการสอบปากเปล่าผู้ที่สอบข้อเขียนได้ทั้ง 2 ภาค (4 กลุ่มวิชา) ครั้งที่ 2 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒน-ศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยในการสอบปากเปล่า ครั้งนี้มีผู้ผ่านการสอบทั้งสิ้น 603 คน (คลิกดูภาพ)
การสร้างองค์กรแห่งความสุข  นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพนักงานเนติ-บัณฑิตยสภาในหัวข้อ “Happy Workplace  (การสร้างองค์กรแห่งความสุข)” ณ ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เทคนิคการบรรยายในชั้นเนติบัณฑิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา  นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อ “เทคนิคการบรรยายในชั้นเนติบัณฑิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา” ณ ห้องมะลิ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  (คลิกดูภาพ)
วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561  นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี  พนมยงค์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายพงศ์ชัย เกศวารักษ์ ผู้อำนวยการกองคลังและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธี (คลิกดูภาพ)
พัฒนาระบบการเงินการคลังของเนติบัณฑิตยสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเนติบัณฑิตยสภาและธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังผ่านนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
(คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักการสำคัญในการศึกษากฎหมายพิเศษและทราบหลักและวิธีการศึกษากฎหมายในกลุ่มกฎหมายสารบัญญัติในระดับเนติบัณฑิต (คลิกดูภาพ)
เยี่ยมชมงานห้องสมุดฯ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมเนติบัณฑิตยสภา นางพรพรรณ แตงอ่อน หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับบุคลากร   ฝ่ายบริหารงานวิจัยของศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 4 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ในโอกาสขอเข้าเยี่มชมระบบบริการห้องสมุดเพื่อเป็นแนวทางในการบริการจัดการศูนย์การวิจัยของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (คลิกดูภาพ)
สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561   ในการนี้ อาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษา พนักงานเนติ-บัณฑิตยสภา พนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปด้วย
เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Andrew Chadwick คณบดีพร้อมคณะจาก BPP University Law School เข้าเยี่ยมคารวะนางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และแจ้งข้อมูลว่า ในปีนี้จะให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศไทยจำนวน 2 ทุน (คลิกดูภาพ)
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย ครั้งที่ 1 นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุรรมการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำสถาบันเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 256 (คลิกดูภาพ)
ให้การต้อนรับ นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ (คลิกดูภาพ)
พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ  ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเนติบัณฑิตยสภาและธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการจัดทำบัตร Smart card ของพนักงานเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาพร้อมพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน  “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อได้เห็นประวัติศาสตร์ ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ (คลิกดูภาพ)
เยี่ยมชมการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
กิจกรรมศาลจำลอง ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายสรุปการจัดกิจกรรมศาลจำลองในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินคดีอาญาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
การประกอบวิชาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเอกชน  นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 1) นางสาวภัทริน หลักทอง ทนายความบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 4) และนางสาวมาริสา เตชะวณิช ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท สยามสินธร จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 5) บรรยายในหัวข้อ “การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเอกชน” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
การใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายในทางปฏิบัติ ดร.อินทุอร กาญจนกุญชร นักการทูตปฏิบัติการ (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 2) บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการและการใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายในทางปฏิบัติ” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อานวยการกองบริการ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสศึกษาดูงานที่สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการ นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการและการใช้ภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภา นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภาระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนงานทุกแผนกเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ณ ห้องมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของทุกส่วนงานได้อย่างถูกต้อง (คลิกดูภาพ)
การแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย นายนัฐวิชญ์ ชอบอิสระ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 3) และนางสาวสวรัตน์ ชาตริยานุโยค อัยการผู้ช่วย (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 8) บรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย”แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ให้การต้อนรับ  นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ Professor Valerie Hans, Professor of Law, Cornell Law School และนำเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขอบเขตและข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (The Scope and Limitation of Public Participation in the Criminal Justice System) (คลิกดูภาพ)
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางวิชาการ  Professor Valerie Hans, Professor of Law, Cornell Law School บรรยายพิเศษ เรื่อง “ขอบเขตและข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (The Scope and Limitation of Public Participation in the Criminal Justice System)  ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (คลิกดูภาพ)
สู่สุคติ  เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางสมใจ  แซ่ฮ้อ มารดานายสมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายธนฤกษ์  นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลา 31 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหลายท่านไปร่วมในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  (คลิกดูประมวลภาพ)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2560  ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 (คลิกดูประมวลภาพ)
  สังสรรค์ปีใหม่  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2561 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติ-บัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่  22 ธันวาคม 2560 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมงานเลี้ยงฯ ด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสัตยา อรุณธารี ประชาสัมพันธ์ นายชาติชาย  อัครวิบูลย์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฎเชียงราย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560  นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าผู้ที่สอบข้อเขียนได้ทั้ง 2 ภาค (4 กลุ่มวิชา) สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 โดยในการสอบปากเปล่าครั้งนี้มีผู้ผ่านการสอบทั้งสิ้น 415 คน (คลิกดูประมวลภาพ)
เปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ รุ่นที่ 2   ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ รุ่นที่ 2 ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า  นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย
เยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร  ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และนายพงศ์ชัย เกศวารักษ์ ผู้อำนวยการกองคลังนำพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สู่สุคติ  เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายศิลปชัย มัทธุรศ อดีตผู้อำนวยการกองคลัง เนติบัณฑิตยสภา บิดานางสาวศิริวรรณ มัทธุรศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แผนกประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา กองบริการ ณ ศาลาหอมชง วัดรางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีฯ 
เปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 
แสดงความยินดี  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง ณ ห้องทำงานเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา โดยมีหัวหน้าและผู้แทนแต่ละส่วนงานในสังกัดกองกลางร่วมแสดงความยินดีด้วย 
เปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิต ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ได้รับการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษระดับต้น 
ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา 
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายธนฤกษ์ นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา อุปนายกเนติ-บัณฑิตยสภา คนที่ 2
แสดงความยินดี
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
สู่สุคติ เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางเพ็ญแข ประทีปะจิตติ มารดานายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหลายท่านไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูประมวลภาพสู่สุคติ)
เปิดการอบรมทางวิชาการ ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการบังคับคดีตามกฎหมายใหม่” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประมวลภาพเปิดการอบรมทางวิชาการ)
อำลาอาลัย  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้วางพวงมาลัยถวายสักการะ ณ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านข้างห้องนิทรรศการ และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประมวลภาพอำลาอาลัย)
20092017 สัมมนาประจำปี LAWASIA Conference ครั้งที่ 30   นายสราวุธ เบญจกุล อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และนายกนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาของสมาคมนักกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี ครั้งที่ ๓๐ (30th LAWASIA Annual Conference, 18-21 September, 2017, Tokyo, Japan) ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560  (คลิก)
มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา  นายจรัส กาญจนขจิต เป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติของเนติบัณฑิตยสภาและกระเช้าผลไม้แก่นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา  ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 และหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟและร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงจากวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานเนติบัณฑิตยสภาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
เปิดการอบรมทางด้านวิชาการ  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางด้านวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดี” และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ของการบังคับคดี” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
เยี่ยมชมการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ศึกษาดูงาน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนและการศึกษาต่อทางด้านกฎหมาย ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
  พิธีบำเพ็ญกุศล  นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีพระประยูรญาติราชสกุลรพีพัฒน์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลา   ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
  ถวายพระพรชัยมงคล   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2560
  ให้การต้อนรับ   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ Mr.DASHO RINZIN GYALTSHEN รองประธานศาลฎีกา และคณะผู้แทนจากสถาบันอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกเนติบัณฑิตยสภาและสังเกตการศึกษาอบรมของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 69  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ     หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าศึกษา ดูงาน 
บันทึกเทปคำปราศรัยนายกเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในวันรพี    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปกล่าว คำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาทำการบันทึกเทปฯ ให้ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนายกเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติ-บัณฑิตยสภา นางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย
ถวายเทียนพรรษา  คณะกรรมการนักศึกษาเนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ได้นำเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม ไปถวาย ณ วัดญาณเวศกวัน  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย
มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีมอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  วางพานพุ่มถวายสักการะ    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานวางพานพุ่มเนื่องในพิธีถวายสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายฯ ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  ส่งมอบดอกดารารัตน์   นางพรพรรณ แตงอ่อน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,246 ดอก ซึ่งพนักงานเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ขึ้นในโครงการ “999 ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายพ่อหลวง” โดยมีนายรัฐภักต์ คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รับมอบเพื่อนำไปใช้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
  ถวายพระพร   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
  ให้ความช่วยเหลือ   นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำนางสาวพรทิพย์
จันทรัตน์และเด็กหญิงภัทรดา แก้วผ่อง (น้องบีม) เข้าพบ ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง
ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ
เพื่อลงนามขอรับการแต่งตั้งทนายความ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
  สอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
  มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับ 1 สมัยที่ 69   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญนายกฤษดา จันทร์มาจรัส ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 ได้ในลำดับ 1 มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
  บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิต   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
  สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภารอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
  สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง  หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “The Power of Teamwork for High Performance Organization สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง” ณ ห้องดอลฟิน โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ด้วย
  แนวทางการตรวจให้คะแนนคำตอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2560  ในหัวข้อ “แนวทางการตรวจให้คะแนน คำตอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต” ณ ห้องซีฮอส โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาฯ ด้วย
  หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา   หม่อมหลวง   ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา (สมรรถนะ) ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
  เยี่ยมชมการเรียนการสอนเยี่ยมชมการเรียนการสอน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์    ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
 4 11052017 วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560   วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560นายนคร พจนวรพงษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธี
 3 08052017 เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560       เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการกองคลัง เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์      เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ กุฏิเจ้าอาวาส  วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
 2 04052017 ประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา   ประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภารองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
 1 03052017 รับมอบเงินบริจาครับมอบเงินบริจาค    หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากพลตำรวจโทพงษ์สันต์ เจียมอ่อน เพื่อตั้งเป็นกองทุน “พันตรีหลวงบรรหารศุภวาท-นางสมบุญบรรหารศุภวาท โดยแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ บรรหารศุภวาท”สำหรับจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยกองคลังและหัวหน้าแผนกต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 5 27042017 ตรวจเยี่ยมห้องหนังสือหายาก    ตรวจเยี่ยมห้องหนังสือหายากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาให้เป็นระบบอัตโนมัติ และอนุกรรมการฯ  ตรวจเยี่ยม “ห้องหนังสือหายาก” ณ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 3 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
 4 22042017 เปิดการบรรยายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0   เปิดการบรรยายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
 3 12042017 สืบสานประเพณีสงกรานต์   สืบสานประเพณีสงกรานต์หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและให้พรแก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560