เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

กิจกรรมศาลจำลอง ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายสรุปการจัดกิจกรรมศาลจำลองในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินคดีอาญาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
การประกอบวิชาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเอกชน  นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 1) นางสาวภัทริน หลักทอง ทนายความบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 4) และนางสาวมาริสา เตชะวณิช ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท สยามสินธร จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 5) บรรยายในหัวข้อ “การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเอกชน” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
การใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายในทางปฏิบัติ ดร.อินทุอร กาญจนกุญชร นักการทูตปฏิบัติการ (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 2) บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการและการใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายในทางปฏิบัติ” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อานวยการกองบริการ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสศึกษาดูงานที่สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดูภาพ)
การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการ นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับราชการและการใช้ภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภา นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภาระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนงานทุกแผนกเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ณ ห้องมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของทุกส่วนงานได้อย่างถูกต้อง (คลิกดูภาพ)
การแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย นายนัฐวิชญ์ ชอบอิสระ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 3) และนางสาวสวรัตน์ ชาตริยานุโยค อัยการผู้ช่วย (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 8) บรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย”แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ให้การต้อนรับ  นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ Professor Valerie Hans, Professor of Law, Cornell Law School และนำเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขอบเขตและข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (The Scope and Limitation of Public Participation in the Criminal Justice System) (คลิกดูภาพ)
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางวิชาการ  Professor Valerie Hans, Professor of Law, Cornell Law School บรรยายพิเศษ เรื่อง “ขอบเขตและข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (The Scope and Limitation of Public Participation in the Criminal Justice System)  ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (คลิกดูภาพ)
สู่สุคติ  เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางสมใจ  แซ่ฮ้อ มารดานายสมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายธนฤกษ์  นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลา 31 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหลายท่านไปร่วมในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  (คลิกดูประมวลภาพ)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2560  ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 (คลิกดูประมวลภาพ)
  สังสรรค์ปีใหม่  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2561 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติ-บัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่  22 ธันวาคม 2560 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมงานเลี้ยงฯ ด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสัตยา อรุณธารี ประชาสัมพันธ์ นายชาติชาย  อัครวิบูลย์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฎเชียงราย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560  นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าผู้ที่สอบข้อเขียนได้ทั้ง 2 ภาค (4 กลุ่มวิชา) สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 โดยในการสอบปากเปล่าครั้งนี้มีผู้ผ่านการสอบทั้งสิ้น 415 คน (คลิกดูประมวลภาพ)
เปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ รุ่นที่ 2   ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ รุ่นที่ 2 ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
ศึกษาดูงาน  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คลิกดูประมวลภาพ)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560  (คลิกดูประมวลภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า  นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
เยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร  ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และนายพงศ์ชัย เกศวารักษ์ ผู้อำนวยการกองคลังนำพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สู่สุคติ  เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายศิลปชัย มัทธุรศ อดีตผู้อำนวยการกองคลัง เนติบัณฑิตยสภา บิดานางสาวศิริวรรณ มัทธุรศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แผนกประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา กองบริการ ณ ศาลาหอมชง วัดรางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีฯ (คลิกดูประมวลภาพ)
เปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
แสดงความยินดี  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง ณ ห้องทำงานเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา โดยมีหัวหน้าและผู้แทนแต่ละส่วนงานในสังกัดกองกลางร่วมแสดงความยินดีด้วย (คลิกดูประมวลภาพ)
เปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิต ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ได้รับการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษระดับต้น (คลิกดูประมวลภาพ)
ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพ)
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา 
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี
นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการปฏิคมเป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แก่นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายธนฤกษ์ นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1
เข้าเยี่ยมคารวะ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา อุปนายกเนติ-บัณฑิตยสภา คนที่ 2
แสดงความยินดี
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการทนายความ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
สู่สุคติ เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางเพ็ญแข ประทีปะจิตติ มารดานายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหลายท่านไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูประมวลภาพสู่สุคติ)
เปิดการอบรมทางวิชาการ ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการบังคับคดีตามกฎหมายใหม่” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประมวลภาพเปิดการอบรมทางวิชาการ)
อำลาอาลัย  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้วางพวงมาลัยถวายสักการะ ณ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านข้างห้องนิทรรศการ และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประมวลภาพอำลาอาลัย)
20092017 สัมมนาประจำปี LAWASIA Conference ครั้งที่ 30   นายสราวุธ เบญจกุล อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และนายกนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาของสมาคมนักกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี ครั้งที่ ๓๐ (30th LAWASIA Annual Conference, 18-21 September, 2017, Tokyo, Japan) ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560  (คลิก)
มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา  นายจรัส กาญจนขจิต เป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติของเนติบัณฑิตยสภาและกระเช้าผลไม้แก่นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา  ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 และหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 (คลิกดูประมวลภาพมอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา)
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟและร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงจากวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานเนติบัณฑิตยสภาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (คลิกดูประมวลภาพซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ)
เปิดการอบรมทางด้านวิชาการ  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางด้านวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดี” และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ของการบังคับคดี” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพเปิดการอบรมทางด้านวิชาการ)
เยี่ยมชมการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพเยี่ยมชมการเรียนการสอน)
ศึกษาดูงาน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนและการศึกษาต่อทางด้านกฎหมาย ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560)
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
  พิธีบำเพ็ญกุศล  นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีพระประยูรญาติราชสกุลรพีพัฒน์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลา   ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560)
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 29 รูป ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (คลิกดูประมวลภาพทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)
  ถวายพระพรชัยมงคล   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2560
  ให้การต้อนรับ   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ Mr.DASHO RINZIN GYALTSHEN รองประธานศาลฎีกา และคณะผู้แทนจากสถาบันอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกเนติบัณฑิตยสภาและสังเกตการศึกษาอบรมของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 69  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 (คลิกดูประมวลภาพอบรมหลักสูตรจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560)
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ     หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าศึกษา ดูงาน 
บันทึกเทปคำปราศรัยนายกเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในวันรพี    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปกล่าว คำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาทำการบันทึกเทปฯ ให้ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนายกเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติ-บัณฑิตยสภา นางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย
ถวายเทียนพรรษา  คณะกรรมการนักศึกษาเนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ได้นำเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม ไปถวาย ณ วัดญาณเวศกวัน  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย
มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีมอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  วางพานพุ่มถวายสักการะ    นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานวางพานพุ่มเนื่องในพิธีถวายสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายฯ ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
  ส่งมอบดอกดารารัตน์   นางพรพรรณ แตงอ่อน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,246 ดอก ซึ่งพนักงานเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ขึ้นในโครงการ “999 ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายพ่อหลวง” โดยมีนายรัฐภักต์ คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รับมอบเพื่อนำไปใช้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
  ถวายพระพร   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
  ให้ความช่วยเหลือ   นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำนางสาวพรทิพย์
จันทรัตน์และเด็กหญิงภัทรดา แก้วผ่อง (น้องบีม) เข้าพบ ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง
ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ
เพื่อลงนามขอรับการแต่งตั้งทนายความ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
  สอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
  มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับ 1 สมัยที่ 69   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญนายกฤษดา จันทร์มาจรัส ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 69 ได้ในลำดับ 1 มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
  บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิต   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
  สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559   นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภารอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
  สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง  หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “The Power of Teamwork for High Performance Organization สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง” ณ ห้องดอลฟิน โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ด้วย
  แนวทางการตรวจให้คะแนนคำตอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต   หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2560  ในหัวข้อ “แนวทางการตรวจให้คะแนน คำตอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต” ณ ห้องซีฮอส โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาฯ ด้วย
  หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา   หม่อมหลวง   ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา (สมรรถนะ) ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
  เยี่ยมชมการเรียนการสอนเยี่ยมชมการเรียนการสอน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์    ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
 4 11052017 วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560   วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560นายนคร พจนวรพงษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธี
 3 08052017 เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560       เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการกองคลัง เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์      เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ กุฏิเจ้าอาวาส  วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
 2 04052017 ประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา   ประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภารองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะของโครงการและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
 1 03052017 รับมอบเงินบริจาครับมอบเงินบริจาค    หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากพลตำรวจโทพงษ์สันต์ เจียมอ่อน เพื่อตั้งเป็นกองทุน “พันตรีหลวงบรรหารศุภวาท-นางสมบุญบรรหารศุภวาท โดยแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ บรรหารศุภวาท”สำหรับจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยกองคลังและหัวหน้าแผนกต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 5 27042017 ตรวจเยี่ยมห้องหนังสือหายาก    ตรวจเยี่ยมห้องหนังสือหายากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาให้เป็นระบบอัตโนมัติ และอนุกรรมการฯ  ตรวจเยี่ยม “ห้องหนังสือหายาก” ณ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 3 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
 4 22042017 เปิดการบรรยายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0   เปิดการบรรยายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
 3 12042017 สืบสานประเพณีสงกรานต์   สืบสานประเพณีสงกรานต์หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและให้พรแก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560