มอบเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสพ้นวาระ  เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่กรรมการเนติบัณฑิตยสภาในโอกาสพ้นวาระกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดปัจจุบันและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสพ้นวาระ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติจากนายสมชาย จุลนิติ์ ผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในโอกาสที่จะพ้นวาระจากกรรมการเนติบัณฑิตยสภาในวันที่
11 กันยายน 2563 นี้ (คลิกดูภาพ)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) เวลา 8.10 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม (คลิกดูภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) เวลา 7.00 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ  (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษากฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 18 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษากฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงโดยตรง า ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการกองร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย (คลิกดูภาพ)
นวัตกรรมใหม่ของทนายความอาสา  ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการและบรรยายเรื่อง “วิถีใหม่ของทนายความอาสา” ให้กับทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามโครงการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการทนายความอาสา ส.ช.น. หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ของทนายความอาสา” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์  อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 (คลิกดูภาพ)
แถลงข่าวความคืบหน้าคดี  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา แถลงข่าวความคืบหน้าคดีนางสาวพรทิพย์ จันทรัตน์ และเด็กหญิงภัทรา แก้วผ่อง (น้องบีม) บุตรสาว กรณีถูกโกงเงินค่าชดเชย ณ ห้องมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีทนายความผู้ว่าคดี นางสาวพรทิพย์ จันทรัตน์ และเด็กหญิงภัทรา แก้วผ่อง (น้องบีม) ร่วมแถลงข่าวด้วย (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปกล่าวคำปราศรัยของนายกเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปรายการพิเศษการกล่าวคำปราศรัยของนายกเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นผู้บันทึกเทปฯ ให้  (คลิกดูภาพ)
สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   โดยมีนายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย  (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ 25 มิถุนายน 2563  เวลา 14.40 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการกองร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เพื่อการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Conference) สำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของเนติบัณฑิตยสภา วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เพื่อการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Conference) สำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของเนติบัณฑิตยสภา โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าแผนก และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการอบรมด้วย (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการกองร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (คลิกดูภาพ)
อำลาตำแหน่ง  นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ รับมอบกระเช้าผลไม้จาก นายกฤษฎา บุณยสมิต รองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 54 คน ในโอกาสเข้าศึกษา ดูงานในด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 (คลิกดูภาพ)
กิจกรรมศาลจำลอง  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมศาลจำลองในหัวข้อเรื่อง “การนำเสนอพยานบุคคลต่อศาล” ในโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์  ในวันที่ 2 มี.ค. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะในการเรียนการสอนวิชาว่าความ (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานด้านกฎหมาย  หม่อมราชวงศ์ประดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 52 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานทางด้านกฎหมายจากประสบการณ์ตรง  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (คลิกดูภาพ)
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษา 2562 ได้มีการวางแผนและเตรียมตัวในการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต (คลิกดูภาพ)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2562 าสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับชั้นเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 33 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกฎหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสถานที่จริง (คลิกดูภาพ)
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระชาสัมพันธ์และกองบรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภาร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ร้านอาหารครัวเจ๊ง้อ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 (คลิกดูภาพ)
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วย (คลิกดูภาพ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายกนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 72 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์  อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 72   เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
นางศิริอร มณีสินธุ์ บรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา พร้อม
กองบรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด พร้อมคณะข้าราชการอัยการ
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานศาลอุทธรณ์ พร้อมคณะข้าราชการตุลาการ
ศาลอุทธรณ์ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะข้าราชการตุลาการ
ศาลฎีการ่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการ
เนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาบรรยายความรู้ในการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริงและนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียนการสอน  (คลิกดูภาพ)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี  2562  นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2562 ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการในจังหวัดสมุทรสงครามร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูภาพ)
มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภามอบของที่ระลึกให้แก่นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภาด้วย (คลิกดูภาพ)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง วันที่ 18 กันยายน 2562 นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบของที่ระลึกให้แก่นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา และมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมของที่ระลึกให้แก่นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภาด้วย (คลิกดูภาพ)
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2562 (คลิกดูภาพ)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก  วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้แก่นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ อดีตกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบุคคลอื่น   และได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562    (คลิดดูภาพ)
โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 3  วันที่ 9 สิงหาคม 2562) ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภากล่าวเปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (Continuing Education Series for Legal Practitioners No.3) ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา  (คลิกดูภาพ)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562  ในการนี้ พระประยูรญาติราชสกุลรพีพัฒน์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน  วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้เกี่ยวกับการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 85 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในทางปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย-แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 979 คน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เนติบัณฑิตใหม่ได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติตน และประกอบวิชาชีพต่อไป (คลิกดูภาพ)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง  เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภากับบริษัท แซดดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิก ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี และข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของเนติบัณฑิตยสภา โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ (e-Office) มาใช้ในการทำงานต่าง ๆ  (คลิกดูภาพ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ท่านถาวร พานิชพันธ์ รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาบันทึกเทปฯ ให้ (คลิกดูภาพ)
พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
ถวายสักการะ เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา  ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและคณาจารย์ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (คลิกดูภาพ)
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเนติบัณฑิตยสภา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (คลิกดูภาพ)
มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่เนติบัณฑิตที่สอบได้ในลำดับที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่นายภูริวัฒน์ ชัยสิริโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต ได้ในลำดับที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  (คลิกดูภาพ)
พิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 71  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิตแก่นายภูริวัฒน์ ชัยสิริโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต ได้ในลำดับที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  (คลิกดูภาพ)
บทบาทของนักกฎมายในระบอบประชาธิปไตย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ ได้มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เนติบัณฑิตในช่วงบ่ายด้วย (คลิกดูภาพ)
อบรมความรู้ทางด้านวิชาการทนายความอาสา ส.ช.น. เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) กล่าวเปิดการอบรมทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความที่แก้ไข” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
พิธีสวดพระอภิธรรม เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ท่านสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบเงินสมทบค่าใช้จ่ายในศาสนพิธีแก่ท่านพงศ์พิเชษฐ์ จันทรพรกิจ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในพิธีสวดพระอภิธรรมนางปิ่น จันทร์เต็ม มารดาท่านพงศ์พิเชษฐ์ฯ ณ ศาลา 5 วัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้ ท่านวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมฯ ด้วย  (คลิกดูภาพ)
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิมหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) มอบทุนการศึกษาแก่นายรัฐพล ปั้นทองพันธุ์ ผู้ได้รับทุนมูลนิธิมหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ โดยมีนายวินัย ดำรงค์มงคลกุล เหรัญญิก นายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ในการนี้ นายรัฐพล ปั้นทองพันธุ์ ได้อภิปรายทางวิชาการกฎหมายในหัวข้อ “หลักการเจาะม่านนิติบุคคล (Piercing the Corporate Veil)” ด้วย (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิชากฎหมาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) (Intensive Program : IP) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (คลิกดูภาพ)
มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 71 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญ นายภูริวัฒน์ ชัยสิริโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ได้ในลำดับที่ 1 มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  (คลิกดูภาพ)
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเนติบัณฑิตยสภา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 (คลิกดูภาพ)
สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ท่านเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ ท่านสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน ท่านถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ ท่านสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ท่านศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และท่านกนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษา (คลิกดูภาพ)
พิธีเปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ในการนี้ อาจารย์นิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาบรรยายเรื่อง “หลักการพื้นฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” ด้วย (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเรียนการสอนในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนอกหลักสูตรการศึกษา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ท่านอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ท่านเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ ท่านถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ และท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  (คลิกดูภาพ)
ร่วมแสดงความยินดี  14 พฤษภาคม 2562 ท่านสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอัยการ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 2 ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
วางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์  11 พฤษภาคม 2562 ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา วางพานพุ่มอุปกรณ์กีฬาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการนี้ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูภาพ)
เพิ่มช่องทางในการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 พฤษภาคม 2562  ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาเนติบัณฑิตยสภา  เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย (คลิกดูภาพ)
โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 2 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 2 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No. 2) หัวข้อ Introduction to Legal English โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Gabrielle L. Goodwin, Maurer School of Law แห่ง Indiana University มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าฟังบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  (คลิกดูภาพ)
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย-แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 903 คน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่เนติบัณฑิตใหม่ได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติตนและประกอบวิชาชีพต่อไป (คลิกดูภาพ)
การจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  วันที่ 11 เมษายน 2562 แผนกประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  โดยได้รับความกรุณาจากท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัยสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูป  ในการนี้ ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตรองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 (คลิกดูภาพ)
ความร่วมมือทางวิชาการ  นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และคณะ ได้พบกับ Prof. Eduardo M. Penalver คณบดี Cornell University Law School และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายและให้การต้อนรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาจะคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลในเดือนสิงหาคม 2562 (คลิกดูภาพ)
 นายสมชาย พงษ์พัฒนศิลป์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษา และคณะ ได้พบกับ Prof. Eduardo M. Panelver คณบดี Cornell University Law School และคณะ เพื่อหารือเพิ่มเติมความร่วมทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาโดยทางมหาวิทยาลัยยินดีให้การต้อนรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาจะคัดเลือกเพื่อไปแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 และคณบดีขอบคุณเนติบัณฑิตยสภาที่คัดเลือกผู้ได้รับทุนกองทุนพัชกิติยาภาที่มีคุณภาพสูงเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร LL.M.มาโดยตลอด เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 
(คลิกดูภาพ)
แนะนำกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย  ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักวิชาชีพทางกฎหมาย หลักนิติธรรมที่พึงยึดถือปฏิบัติ” แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในโครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562  (คลิกดูภาพ)
โครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายกิตติ สกลศิลป์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี  บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตให้กับนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในโครงการแนะนำการศึกษาต่อระดับชั้นเนติบัณฑิตและกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ในการนี้ นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้กล่าวสรุปและให้กำลังใจแก่นิสิตเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต    (คลิกดูภาพ)
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ในการนี้ ได้บรรยายและชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานในด้านการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาได้สมัครเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  (คลิกดูภาพ)
เข้าเยี่ยมคารวะ  Prof.Austen L.Parrish คณบดีของ The Maurer School of Law, Indiana University เข้าเยี่ยมคารวะนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อหารือเรื่องการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับ Indiana University โดยมีดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศเนติบัณฑิตยสภา ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง นายพงศ์ชัย เกศวารักษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ร่วมให้การต้อนรับด้วย (คลิกดูภาพ)
เปิดกิจกรรมศาลจำลอง  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมศาลจำลองในหัวข้อเรื่อง “การถามค้านพยานในศาล” ในโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการเรียนการสอนวิชาว่าความ    (คลิกดูภาพ)
เทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ภาค 2 สมัยที่ 71 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ ภาค 2 สมัยที่ 71  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ นายคณิตศร์  คงทอง อัยการจังหวัดผู้ช่วยประจำสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาบรรยายเนื้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย (คลิกดูภาพ)
การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย  นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 1) นางสาวภัทริน หลักทอง ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 4) และนางสาวมาริสา เตชะวณิช ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท Agoda Services จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 5) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในทางกฎหมายและการประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมายแก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่สนใจ ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเรียนการสอนในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเนติบัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกดูภาพ)
กฎหมายสนธิสัญญาและการเจรจาสนธิสัญญา  นางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์ เลขานุการเอก (นักการทูตชำนาญการ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 6) บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญาแก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายสนธิสัญญาและการเจรจาสนธิสัญญา” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกดูภาพ)
เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย นายนัฐวิชญ์ ชอบอิสระ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ  ฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2 (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 3) และนางสาวสวรัตน์   ชาตริยานุโยค อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (แขวงปทุมวัน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 8) บรรยายความรู้ในหัวข้อ “เตรียมตัวพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษอัยการผู้ช่วย” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกดูภาพ)
โครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพผู้พิพากษา” แก่สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 ก.พ. 2562 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง : ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และบังคับคดี ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ นายสมชาย จุลนิติ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา มาบรรยายเรื่อง “ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตชั้นบังคับคดี (ม.322  กันส่วน , ม.323 และม.324 ขอรับชำระหนี้หรือส่วนแบ่ง)” ด้วย (คลิกดูภาพ)
เปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1  ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No.1) ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ในการนี้ นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร ทนายความหุ้นส่วน Baker Mckenzie Thailand มาบรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain and Digital Assets และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ” ด้วย  (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานชั้นสูงหลักสูตร “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษเกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการกฤษฎีกา มาบรรยายเรื่อง “การโยกย้ายหน้าที่ที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย” ด้วย (คลิกดูภาพ)
กระชับความสัมพันธ์   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 Mr. KunioKoide อธิบดี The Judicial System Department แห่งกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของระบบกระบวนการยุติธรรมและการใช้อำนาจตุลาการในประเทศไทย ณ โรงแรมสุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพฯ (คลิกดูภาพ)
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และกองบรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ในการนี้ นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ได้เรียนเชิญนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2561 ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2  อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การศึกษาในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพนักกฎหมายและเสริมโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ฯ แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  (คลิกดูภาพ)
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ  ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนงานและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในสังกัดกองกลางเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย  (คลิกดูภาพ)
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้กับพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่  21 ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการ    เนติบัณฑิตยสภา นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายอำนาจ พวงชมภู อนุกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 19 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม   นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภาที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีของเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 1 จำนวน 19 คน ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมด้วยนางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูภาพ)
ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “วิธีการศึกษาในชั้นเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (คลิกดูภาพ)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (คลิกดูภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า  นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายฯ รุ่นที่ 2 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้รุ่น 2” ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายกมล ธีรเวชพลกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาและข้อสังเกตในการดำเนินคดีล้มละลาย”  (คลิกดูภาพ)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันไปร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย (คลิกดูภาพ)
ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการอบรมและศึกษากฎหมาย  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและศึกษากฎหมาย (คลิกดูภาพ)
การประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก The 31st LAWASIA Annual Conference 2018 New Era for South East Asia ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีของเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 6 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเนติบัณฑิตยสภาและพัฒนาการจัดทำบัญชีให้เป็นมาตรฐานสากล (คลิกดูภาพ)
แสดงความยินดี   นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง   อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมโครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้   ความเข้าใจหลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูงแก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมบุคคลที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย (คลิกดูภาพ)
เลี้ยงส่งเกษียณอายุ   นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจัดงานเลี้ยงส่งและมอบเงินสวัสดิการให้แก่นางภัทรภร กุลศรีสุดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา และนางสาวฉลองขวัญ บุญเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดแผนกธุรการ ผู้ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู อนุกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมงานเลี้ยงด้วย (คลิกดูภาพ)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก    นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้แก่นายธนฤกษ์ นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสที่จะพ้นวาระกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 30 กันยายน 2561 และในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างสรรค์งานของเนติบัณฑิตยสภาให้มีความเจริญก้าวหน้าเสมอมา (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมทางด้านวิชาการ  ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมทางด้านวิชาการให้ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หัวข้อเรื่อง “การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่ (ภาคต่อ) และกฎหมายล้มละลาย” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ  ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการเขียนตอบปัญหากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต (คลิกดูภาพ)
แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพผู้พิพากษาแก่สมาชิก  เนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่สนใจในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน  ในวันอังคำรที่ 7 สิงหำคม 2561 ในการนี้ พระประยูรญาติราชสกุล “รพีพัฒน์” กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย (คลิดดูภาพ)
ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปฯ ด้วย (คลิกดูภาพ)
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาร่วมถ่ายภาพหมู่กับเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
มอบเงินรางวัล ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศและเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก เนติบัณฑิตที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม (เกียรตินิยม) และสอบได้ที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิตแก่นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก ผู้สอบเนติบัณฑิตได้เป็นที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการ ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 70  ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย  นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ปรการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
ถวายสักการะ  นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีด้วย (คลิกดูภาพ)
พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี   ไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ร่วมพิธีด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัย เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาดำเนินการบันทึกเทปฯ ให้ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เข้าเยี่ยมคารวะ  Mr.George Varughese ประธานสภาทนายความมาเลเซียพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสภาทนายความมาเลเซียกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
เนติบัณฑิตยสภาก้าวสู่สังคมไร้เงินสด  นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform และสังคมไร้เงินสด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)
แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 1) นางสาวภัทริน หลักทอง ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 4) และนางสาวมาริสา เตชะวณิช Commercial Counsel Agoda Services Co., Ltd. (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 5) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทนายความฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 (คลิกดูภาพ)