สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูงแก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่สนใจ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต และผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอบรมในวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)เวลา 9.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 7 วัน รวม 42 ชั่วโมง) (คลิกดูรายละเอียด)

 

  แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร

เวลาทำการ    วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดพักเที่ยง    เวลา 12.00 - 13.00 น.
ปิดทำการ      วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

>> ใบสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2561 (คลิก)   [01.08.2018]
>> ใบสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2560 (คลิก) 

>> ใบสั่งจองนิตยสารบทบัณฑิตย์ ประจำปี 2561 (คลิก)   
[28.03.2018]  

>> รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2552 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2553 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - 11   [01.10.2018]

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2561 ตอน 1 - 2  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร   [30.08.2018]
 

>> รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2559 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2561 ตอน 1  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร  
   [06.09.2018]      

>> เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1