อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

                             กองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 
ชื่อแผนก หมายเลขโทรศัพท์
แผนกทะเบียนและประเมินผลา (รับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า สมัครเรียนภาคค่ำ ภาคทบทวน , ทำบัตรนักศึกษา,ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนสอบ, ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า, ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเนติบัณฑิต) 02-887-6801-7 ต่อ 403, 02-887-6833
02-887-6801-7 ต่อ 405, 02-887-6835
แผนกบริการการศึกษา (ยืนเรื่องขอทุนการศึกษาประจำปี, ตารางการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต) 02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
แผนกธุรการ  02-887-6801-7 ต่อ 404, 02-887-6834

                           กองสนับสนุน  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

   
   
แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร (รับสั่งจอง-สั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฏีกา และนิตยสารบัณฑิตย์) 02-887-6801-7 ต่อ 105, 112, 02-887-6812
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 02-887-6801-7 ต่อ 111, 02-887-6816
แผนกตำราและคำบรรยาย (รับสมัครจองคำบรรยาย, รับคำบรรยาย) 02-887-6801-7 ต่อ 106, 02-887-6814
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ส.ช.น.) 02-887-6801-7 ต่อ 104, 108, 02-887-6811
งานธุรการ  -

                                                                   กองกลาง

 
ชื่อแผนก หมายเลขโทรศัพท์
แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ (การสมัครสมาชิก และขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อจดทะเบียนทนายความ,ใช้สมัครสอบผู้ช่วยฯ, ใช้สมัครสอบอัยการ) 02-887-6801-7 ต่อ 208, 02-887-6822
แผนกประชาสัมพันธ์ 02-887-6801-7 ต่อ 101, 02-887-6810
แผนกเลขาธิการ 02-887-6801-7 ต่อ 209, 217, 02-887-6823
แผนกห้องสมุด 02-887-6801-7 ต่อ 301, 302,303, 02-887-6021
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 02-887-6801-7 ต่อ 209, 217, 02-887-6823
แผนกเทคโลยีสารสนเทศ 02-887-6801-7 ต่อ 102

                                                                    กองคลัง

 
ชื่อแผนก หมายเลขโทรศัพท์
แผนกการเงิน 02-887-6801-7 ต่อ 210 , 02-887-6824
แผนกบัญชีและงบประมาณ 02-887-6801-7 ต่อ 210 , 02-887-6824
แผนกพัสดุ 02-887-6801-7 ต่อ 102-3 , 02-887-6813
แผนกอาคาร สถานที่ และสโมสร 02-887-6801-7 ต่อ 107 , 02-887-7036

                                                                         

                                                              อีเมล์แผนกต่างๆ

 
ชื่อแผนก อีเมล์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกองกลาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองคลัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการกองบริการฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกเลขาธิการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกพัสดุ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกการเงิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกทะเบียนและประเมินผล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกตำราและคำบรรยาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกบริหารการศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกธุรการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกประชาสัมพันธ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องสมุด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.