อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (คลิกดูรายละเอียด)  [update 10.01.2020]

 

    ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน) ประเภทบริการทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 03.12.2019]

 

  ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งงานดังนี้   [update 17.10.2019]

      - ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ประเภทสนับสนุนภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 
      - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ประเภทสนับสนุนภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 
      - ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ประเภทบริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด)