อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

   ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 06.06.2019] 

  


   ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน   [update 22.04.2019] 

            - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (คลิกดูรายละเอียด) 

            - ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (คลิกดูรายละเอียด)