อบรมกฎหมายพิเศษ

 

 ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับชำนาญงาน (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)   [update 21.02.2019]

 

ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัิติการ) (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)   [update 11.02.2019]

 

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2562  (คลิกดาวน์โหลดประกาศ) / (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)   [update 20.12.2018]