เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์แจ้งเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านามและแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ กรุณาติดต่อที่แผนกทะเบียนสมาชิก ชั้น 2 โดยตรงหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารทางโทรสารได้ที่หมายเลข 0-2887-6822
  

การสมัครสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา


ใบสมัครการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา


ใบคำร้องขอ


บริการระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์

   


  


   

 

ติดต่อที่แผนกทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208