อบรมกฎหมายพิเศษ

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์แจ้งเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านามและแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ กรุณาติดต่อที่แผนกทะเบียนสมาชิก ชั้น 2 โดยตรงหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารทางโทรสารได้ที่หมายเลข 0-2887-6822
  

    


ใบสมัครการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา


ใบคำร้องขอ 
 
 
 
 


   


 
 

ติดต่อที่แผนกทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208