สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2530

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2495

 

  

  

  

 

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2507

 

 

 

 

 

 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2457
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2469 

 

 

  

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2525

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

องค์สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2548

 

เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก
พระขนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557