การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

นักศึกษาใหม่ 

 

การลงทะเบียนเรียน 
        (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

การเรียนการสอน

  • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ผ่านระบบออนไลน์ (คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ)  [update 15.04.2020] 
 

ตารางการบรรยาย   

  • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 73 ภาคปกติ (คลิก)   [update 01.05.2020]  
  • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 73 ภาคค่ำ (คลิก)   [update 01.05.2020]  
  • ตารางสับเปลี่ยนการสอน ภาค 2 สมัยที่ 72 (คลิก[update 20.11.2019]   
การสอบ    การสำเร็จการศึกษา
  • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 

 ทุนการศึกษา 

  ข้อมูลที่น่าสนใจ
  • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
  • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 
ระเบียบที่น่ารู้  

Download แบบฟอร์ม