สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

นักศึกษาใหม่ 


 

การลงทะเบียนเรียน 
        (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

การเรียนการสอน

 

 • ช่องทางการรับฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่  73  ปีการศึกษา 2563 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 18.11.2020]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
    -  เรื่องการศึกษาภาคปกติ ภาคค่ำ ในระดับชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (คลิกดูรายละเอียด)   
  [update 06.11.2020]
    -  เรื่องการศึกษาภาคปกติ ภาคค่ำ ในระดับชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 22.10.2020]

 

ตารางการบรรยาย

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 73 ภาคปกติ (คลิก)  [update 28.10.2020]
 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 73 ภาคค่ำ (คลิก)  [update 28.10.2020]
 • ตารางสับเปลี่ยนการสอน ภาค 2 สมัยที่ 73 (คลิก)   [update 10.11.2020]

การสอบ

  การสำเร็จการศึกษา
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนวันอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 (คลิกดูรายละเอียด [update 04.01.2021]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)    [update 02.11.2020]

 ทุนการศึกษา 

  ข้อมูลที่น่าสนใจ
 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 
ระเบียบที่น่ารู้  

 Download แบบฟอร์ม