อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 20 ม.ค. 63 08.00 - 11.30 น. วิชาว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.ดร.ถวัลย์ รุยาพร 11 ธ.ค. 62
อ. 21 ม.ค. 63 09.50 - 11.30 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์  20 ม.ค. 63
อ. 21 ม.ค. 63 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร  20 ม.ค. 63
พ. 22 ม.ค. 63  08.00 - 09.40 น.  กฎหมายล้มละลาย   ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ   20 พ.ย. 62 
พ. 22 ม.ค. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 4  อ.ชัยยุทธ  ศรีจำนงค์ 20 พ.ย. 62
พฤ. 23 ม.ค. 63 14.20 - 16.00 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  20 พ.ย. 62
จ. 27 ม.ค. 63 08.00 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 11 ธ.ค. 62
จ. 27 ม.ค. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ 06 ม.ค. 63
อ. 28 ม.ค. 63 08.00 - 09.40 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 06 ม.ค. 63
พฤ. 30 ม.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62
จ. 3 ก.พ. 63 08.00 - 11.30 น. วิชาว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.ดร.ถวัลย์ รุยาพร 11 ธ.ค. 62
พฤ. 6 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62
พฤ. 13 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62
จ. 17 ก.พ. 63  08.00 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 11 ธ.ค. 62
พ. 19 ก.พ. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายล้มละลาย  ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ  20 พ.ย. 62
พ. 19 ก.พ. 63 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร 20 ม.ค. 63
พ. 19 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 20 ม.ค. 63
พฤ. 20 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62
จ. 24 ก.พ. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท 06 ม.ค. 63
พฤ. 27 ก.พ. 63 08.00 - 09.40 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  06 ม.ค. 63
พฤ. 27 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
พฤ. 5 มี.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
พฤ. 12 มี.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62

   

 ​

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 21 ม.ค. 63  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62 
พ. 22 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ.23 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก  จุลมนต์ 27 พ.ย. 62
ศ. 24 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
ส. 25 ม.ค. 63  15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 
อ. 28 ม.ค. 63  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 29 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ.30 ม.ค.63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 31 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 1 ก.พ. 63 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62 
อ. 4 ก.พ. 63 17.00 - 18.50 น.  บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271-367) อ.ทวี ประจวบลาภ 11 ธ.ค. 62
พ. 5 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271-367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ.6 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 7 ก.พ. 63  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
อ. 11 ก.พ. 63 17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 12 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ.13 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 14 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 15 ก.พ. 63 15.00 - 15.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62 
ส. 15 ก.พ. 63  16.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62 
อ. 18 ก.พ. 63  17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62 
พ. 19 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 11 ธ.ค. 62
พฤ.20 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 21 ก.พ. 63  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
ส. 22 ก.พ. 63 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 
อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ 03 ม.ค 63
อ. 25 ก.พ. 63  17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 26 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิธีการชัั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ.27 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 28 ก.พ. 63  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 29 ก.พ. 63 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
อ. 3 มี.ค. 63 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62
พ. 4 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ. 5 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันทยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 6 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62
ส. 7 มี.ค. 63  15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 
อ. 10 มี.ค. 63  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 11 มี.ค. 63 18.00 - 18.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พ. 11 มี.ค. 63 19.00 - 19.50  น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ.12 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 13 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 14 มี.ค. 63 15.00 - 16.50 น ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 26 ม.ค. 63 12.30 - 14.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 มาตรา 197-222  อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์ 20 ม.ค. 63
อ. 23 ก.พ. 63 14.30 - 16.30 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 มาตรา 28-51 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง 20 ม.ค. 63