อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 24 ก.พ. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 ศ.(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 12 ก.พ. 63
พ. 26 ก.พ. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร  30 ม.ค. 63
พ. 26 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย  อ.เอื้อน ขุนแก้ว  30 ม.ค. 63
พฤ. 27 ก.พ. 63 08.00 - 09.40 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  06 ม.ค. 63
พฤ. 27 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
ศ. 28 ก.พ. 63 09.50 - 11.30 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.อนันต์ ชุมวิสูตร 4 ก.พ. 63
ศ. 28 ก.พ. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง 4 ก.พ. 63
ศ. 28 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท 12 ก.พ. 63
พฤ. 5 มี.ค. 63 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 13 ก.พ. 63
พฤ. 5 มี.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
ศ. 6 มี.ค. 63 08.00 - 09.40 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท 13 ก.พ. 63
พ. 11 มี.ค. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  30 ม.ค. 63
พ. 11 มี.ค. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว  30 ม.ค. 63
พฤ. 12 มี.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62

   

 ​

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ศ. 21 ก.พ. 63  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
ส. 22 ก.พ. 63 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 
อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ 03 ม.ค 63
อ. 25 ก.พ. 63  17.00 - 18.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ 21 ก.พ. 63 
พ. 26 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิธีการชัั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ.27 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 28 ก.พ. 63  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 29 ก.พ. 63 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
อ. 3 มี.ค. 63 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62
พ. 4 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ. 5 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 21 ก.พ. 63
ศ. 6 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62
ส. 7 มี.ค. 63  15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 
อ. 10 มี.ค. 63  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 11 มี.ค. 63 18.00 - 18.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พ. 11 มี.ค. 63 19.00 - 19.50  น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ.12 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 13 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 14 มี.ค. 63 15.00 - 16.50 น ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 23 ก.พ. 63 12.30 - 14.30 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 มาตรา 28-51 อ.ทองธาน เหลืองเรืองรอง 21 ก.พ. 63
อ. 23 ก.พ. 63 14.30 - 16.30 น. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 21 ก.พ. 63