อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ศ. 13 ธ.ค. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 12 ธ.ค. 62
จ. 16 ธ.ค. 62  14.20 - 16.00 น.  วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย  จุลนิติ์ 26 พ.ย. 62
อ. 17 ธ.ค. 62  08.00 - 09.40 น วิ.อาญา ภาค 1-2 ศ.(พิเศษ) ธานิศ  เกศวพิทักษ์ 26 พ.ย.62
อ. 17 ธ.ค. 62 9.50 - 11.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 4 ธ.ค. 62
พ. 18 ธ.ค. 62 08.00 - 09.40 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิเศษ) วิชา  มหาคุณ 20 พ.ย. 62
พ. 18 ธ.ค. 62 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ  ศรีจำนงค์ 20 พ.ย. 62
พ. 18 ธ.ค. 62 14.20 - 16.00 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 12 ธ.ค. 62
พฤ. 19 ธ.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร  ชโลธร 20 พ.ย. 62
พ. 25 ธ.ค. 62 08.00 - 09.40 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ 20 พ.ย. 62
พฤ. 26 ธ.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร  ชโลธร 20 พ.ย. 62
พฤ. 2 ม.ค. 63 14.20 - 16.00 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล 20 พ.ย. 62
ศ. 3 ม.ค. 63 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อำนาจ พวงชมภู 4 ธ.ค. 62
พ. 8 ม.ค. 63 08.00 - 09.40 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ 20 พ.ย. 62
พ. 8 ม.ค. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ  ศรีจำนงค์ 20 พ.ย. 62
พฤ. 9 ม.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย   อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  20 พ.ย. 62
พ. 15 ม.ค. 63  08.00 - 09.40 น. กฎหมายล้มละลาย  ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ  20 พ.ย. 62 
พ. 15 ม.ค. 63  12.30 - 14.10 น.  วิ.แพ่ง ภาค 4  อ.ชัยยุทธ  ศรีจำนงค์  20 พ.ย. 62 
พฤ. 16 ม.ค. 63  14.20 - 16.00 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย    อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล   20 พ.ย. 62 
จ. 20 ม.ค. 63 08.00 - 11.30 น. วิชาว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.ดร.ถวัลย์ รุยาพร 11 ธ.ค. 62
พ. 22 ม.ค. 63  08.00 - 09.40 น.  กฎหมายล้มละลาย   ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ   20 พ.ย. 62 
พ. 22 ม.ค. 63 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 4  อ.ชัยยุทธ  ศรีจำนงค์ 20 พ.ย. 62
พฤ. 23 ม.ค. 63 14.20 - 16.00 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  20 พ.ย. 62
จ. 27 ม.ค. 63 08.00 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 11 ธ.ค. 62
พฤ. 30 ม.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62
จ. 3 ก.พ. 63 08.00 - 11.30 น. วิชาว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.ดร.ถวัลย์ รุยาพร 11 ธ.ค. 62
พฤ. 6 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62
พฤ. 13 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62
จ. 17 ก.พ. 63  08.00 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 11 ธ.ค. 62
พ. 19 ก.พ. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายล้มละลาย  ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ  20 พ.ย. 62
พฤ. 20 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62
พฤ. 27 ก.พ. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
พฤ. 5 มี.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
พฤ. 12 มี.ค. 63 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62

   

 ​

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ศ. 13 ธ.ค. 62 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
ส. 14 ธ.ค. 62 15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร ชโลธร 20 พ.ย. 62
อ. 17 ธ.ค. 62 17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62 
พ. 18 ธ.ค. 62  18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ.19 ธ.ค.62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์ 27 พ.ย. 62
ศ. 20 ธ.ค. 62 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 21 ธ.ค. 62 15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล 20 พ.ย. 62 
อ. 24 ธ.ค. 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 25 ธ.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ. 26 ธ.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก  จุลมนต์ 27 พ.ย. 62
ศ. 27 ธ.ค. 62 17.00 - 19.50 น.   วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 2 ธ.ค. 62
พฤ. 2 ม.ค. 62 17.00 - 17.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ 2 ธ.ค. 62
พฤ. 2 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล 27 พ.ย. 62
ศ. 3 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น.   วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 4 ม.ค. 63 15.00 - 16.50 น.  กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก  จุลมนต์ 27 พ.ย. 62
อ. 7 ม.ค. 63 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62 
พ. 8 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ. 9 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก  จุลมนต์ 27 พ.ย. 62
ศ. 10 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
ส. 11 ม.ค. 63  15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ 20 พ.ย. 62 
อ. 14 ม.ค. 63 17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
อ. 14 ม.ค. 63 19.00 - 19.50 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.พิศล พิรุณ 2 ธ.ค. 62
พ. 15 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ. 16 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก  จุลมนต์ 27 พ.ย. 62
ศ. 17 ม.ค. 63  18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 18 ม.ค. 63 09.00 - 11.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล 2 ธ.ค. 62
ส. 18 ม.ค. 63 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ 20 พ.ย. 62 
อ. 21 ม.ค. 63  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62 
พ. 22 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ.23 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก  จุลมนต์ 27 พ.ย. 62
ศ. 24 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
ส. 25 ม.ค. 63  15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 
อ. 28 ม.ค. 63  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 29 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ.30 ม.ค.63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 31 ม.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 1 ก.พ. 63 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62 
อ. 4 ก.พ. 63 17.00 - 18.50 น.  บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271-367) อ.ทวี ประจวบลาภ 11 ธ.ค. 62
พฤ.6 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
พ. 5 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
ศ. 7 ก.พ. 63  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
อ. 11 ก.พ. 63 17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 12 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ.13 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 14 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 15 ก.พ. 63 15.00 - 15.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 20 พ.ย. 62 
ส. 15 ก.พ. 63  16.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62 
อ. 18 ก.พ. 63  17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62 
พ. 19 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 11 ธ.ค. 62
พฤ.20 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 21 ก.พ. 63  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62 
ส. 22 ก.พ. 63 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 
อ. 25 ก.พ. 63  17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 26 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. วิธีการชัั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พฤ.27 ก.พ. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 28 ก.พ. 63  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 29 ก.พ. 63 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 20 พ.ย. 62
อ. 3 มี.ค. 63 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 20 พ.ย. 62
พ. 4 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ. 5 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันทยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 6 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 20 พ.ย. 62
ส. 7 มี.ค. 63  15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 
อ. 10 มี.ค. 63  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 20 พ.ย. 62 
พ. 11 มี.ค. 63 18.00 - 18.50 น. วิธีการชั่วคราว (มาตรา 253 - 270) อ.สมพงษ์ เหมวิมล 29 พ.ย. 62
พ. 11 มี.ค. 63 19.00 - 19.50  น. บังคับคดีแพ่ง (มาตรา 271 - 367) อ.ทวี ประจวบลาภ 29 พ.ย. 62
พฤ.12 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 27 พ.ย. 62
ศ. 13 มี.ค. 63 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 20 พ.ย. 62 
ส. 14 มี.ค. 63 15.00 - 16.50 น ว่าความ การถามพยาน
และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง 20 พ.ย. 62 

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 15 ธ.ค. 62 08.00 - 10.30 น.  กฎหมายล้มละลาย มาตรา 90/1-181  อ.ฑิตา  ตันคณิตเลิศ 20 พ.ย. 62 
อ. 15 ธ.ค. 62 12.30 - 16.30 น.  วิ.อาญา ภาค 3-4 มาตรา 157-192  อ.สมชัย  ฑีฆาอุตมากร 20 พ.ย. 62 
อ. 22 ธ.ค. 62 08.00 - 10.30 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 มาตรา 1-15  อ.สมศักดิ์  แก้วเจริญไพศาล 20 พ.ย. 62 
อ. 26 ม.ค. 63 12.30 - 14.30 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 มาตรา 28-51  อ.ทองธาร  เหลืองเรืองรอง 20 พ.ย. 62