อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 18 มิ.ย. 62 12.30 - 14.10 น. มรดก อ.กีรติ กาญจนรินทร์  29-05-62
พ. 19 มิ.ย. 62 08.00 - 09.40 น. มรดก อ.กีรติ กาญจนรินทร์  29-05-62
พฤ. 20 มิ.ย. 62 09.50 - 11.30 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ศ.(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ  11-06-62
พฤ. 20 มิ.ย. 62 14.20 - 16.00 น. หนี้ ศ.(พิเศษ) ไพโรจน์ วายุภาพ  11-06-62
ศ. 21 มิ.ย. 62 08.00 - 09.40 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์          อุวรรณโณ 17-06-62
ศ. 21 มิ.ย. 62 09.50 - 11.30 น. กฎหมายปกครอง ศ.(พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์ 17-06-62
ศ. 21 มิ.ย. 62  12.30 - 14.10 น. ละเมิด ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ  27-05-62
จ. 24 มิ.ย. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์  29-05-62
ศ. 28 มิ.ย. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์  27-05-62
จ. 1 ก.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.อุทัย โสภาโชติ  29-05-62
อ. 2 ก.ค. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  27-05-62
จ. 8 ก.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ  29-05-62
อ. 9 ก.ค. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  27-05-62
ศ. 12 ก.ค. 62 08.00 - 11.30 น. กฎหมายปกครอง ศ.(พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์ 17-06-62
จ. 15 ก.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ  29-05-62
ศ. 19 ก.ค.62 12.30 - 14.10 น. ละเมิด ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ  27-05-62
อ. 30 ก.ค. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.บวรศักดิ์  ทวิพัฒน์  27-05-62
จ. 5 ส.ค. 62  14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจน์  27-05-62
อ. 6 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.บวรศักดิ์  ทวิพัฒน์  27-05-62
พ. 7 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์  27-05-62
อ.13 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.บวรศักดิ์  ทวิพัฒน์  27-05-62
จ. 19 ส.ค. 62 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์  27-05-62
จ. 26 ส.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์  29-05-62
พ. 28 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์  27-05-62
จ. 2 ก.ย. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์  29-05-62

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 17 มิ.ย. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์  27-05-62
อ. 18 มิ.ย. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.จิรฉวี อินทจาร  27-05-62
พ. 19 มิ.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 20 มิ.ย. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 21 มิ.ย. 62 17.00 - 17.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์  31-05-62
ศ. 21 มิ.ย. 62 18.00 - 19.50 น. ทรัพย์ - ที่ดิน อ.ดร.สุธาทิพ  ยุทธโยธิน  27-05-62
ส. 22 มิ.ย. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  27-05-62
ส. 22 มิ.ย. 62 13.00 - 13.50 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์  31-05-62
จ. 24 มิ.ย. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์  27-05-62
อ. 25 มิ.ย. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 26 มิ.ย. 62 17.00 - 17.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 26 มิ.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท 31-05-62
พฤ. 27 มิ.ย. 62 17.00 - 18.50 น. ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด อ.ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์  31-05-62
พฤ. 27 มิ.ย. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ตุล เมฆยงค์  31-05-62
ศ. 28 มิ.ย. 62 17.00 - 17.50 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์  31-05-62
ศ. 28 มิ.ย. 62 18.00 - 19.50 น. ทรัพย์ - ที่ดิน อ.ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน  27-05-62
ส. 29 มิ.ย. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106  อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์  10-06-62
ส. 29 มิ.ย. 62 13.00 - 13.50 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อ.วรวุฒิ ทวาทศิน  31-05-62
ส. 29 มิ.ย. 62 15.30 - 16.20 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์  31-05-62
จ. 1 ก.ค. 62  18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 2 ก.ค. 62  17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.จิรฉวี อินทจาร  27-05-62
พ. 3 ก.ค. 62 17.00 - 17.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 3 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 31-05-62
พฤ. 4 ก.ค. 62 17.00 - 17.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ตุล เมฆยงค์  31-05-62
พฤ. 4 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 5 ก.ค. 62 17.00 - 17.50 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์  31-05-62
ศ. 5 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์  27-05-62
ส. 6 ก.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์  27-05-62
จ. 8 ก.ค. 62 17.00 - 17.50 น. ละเมิด อ.นิพนธ์ ใจสำราญ  31-05-62
จ. 8 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 9 ก.ค. 62 18.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.จิรฉวี อินทจาร  27-05-62
พ. 10 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  31-05-62
พฤ. 11 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  27-05-62
ศ. 12 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์  27-05-62
ส. 13 ก.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  27-05-62
จ. 15 ก.ค. 62 17.00 - 17.50 น. ละเมิด อ.นิพนธ์ ใจสำราญ  31-05-62
จ. 15 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์  27-05-62
พฤ. 18 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 19 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์  27-05-62
ส. 20 ก.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  10-06-62
จ. 22 ก.ค. 62 17.00 - 17.50 น. ละเมิด อ.นิพนธ์ ใจสำราญ  31-05-62
จ. 22 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 23 ก.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 24 ก.ค. 62 18.00 - 18.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พ. 24 ก.ค. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  31-05-62
พฤ .25 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  27-05-62
ศ. 26 ก.ค. 62 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์  27-05-62
ส. 27 ก.ค. 62 13.00 - 15.20 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์  10-06-62
อ. 30 ก.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 31 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  31-05-62
พฤ. 1 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ส. 3 ส.ค. 62 13.00 - 15.20 น. หนี้ ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์  10-06-62
จ. 5 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก  รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์  27-05-62
อ. 6 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 7 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 8 ส.ค. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  27-05-62
อ. 13 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 14 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  31-05-62
พฤ. 15 ส.ค. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  27-05-62
จ. 19 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 20 ส.ค. 62  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 21 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 22 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 23 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์  27-05-62 
จ. 26 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์  27-05-62
อ. 27 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 28 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  31-05-62
พฤ. 29 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  27-05-62
จ. 2 ก.ย. 62  18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 3 ก.ย. 62  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 4 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 5 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
อ. 10 ก.ย. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 11 ก.ย. 62 18.00 - 18.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พ. 11 ก.ย. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  31-05-62
พฤ. 12 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  27-05-62

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 23 มิ.ย. 62 08.30 - 10.30 น. ละเมิด อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง  27-05-62
อ. 30 มิ.ย. 62 12.30 - 16.30 น. หนี้ อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  27-05-62