อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ. 9 ก.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 13-07-63
พ. 9 ก.ย. 63 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.(พิเศษ) ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 13-07-63
พฤ. 10 ก.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 02-06-63

   

 ​

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
 อ. 8 ก.ย. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พ. 9 ก.ย. 63 18.00 - 18.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พ. 9 ก.ย. 63 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 10 ก.ย. 63 18.00 - 18.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  03-09-63
พฤ.10 ก.ย. 63  19.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต 03-09-63 
ศ. 11 ก.ย. 63 18.00 - 18.50 น. ทรัพย์ - ที่ดิน อ.ธวัชชัย สุรักขกะ 03-08-63
ส. 12 ก.ย. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 25-06-63

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
  .