อบรมกฎหมายพิเศษ

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ. 20 ก.พ. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง 31-01-62
พ. 20 ก.พ. 62 12.30 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร 03-12-61
พฤ. 21 ก.พ. 62 08.00 - 11.30 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ 15-02-62
ศ. 22 ก.พ. 62 08.00 - 09.40 น. สัมมนา วิ.แพ่ง  อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์  21-02-62 
จ. 25 ก.พ. 62  12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวาพิทักษ์  21-11-61 
อ. 26 ก.พ. 62 14.20 - 16.00 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.อนันต์ ชุมวิสูตร 05-02-62
พ. 27 ก.พ. 62 12.30 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 10-01-62
ศ. 1 มี.ค. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 21-11-61 
ศ. 1 มี.ค. 62 09.50 - 11.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 31-01-62
ศ. 1 มี.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์ 05-02-62
จ. 4 มี.ค. 62 08.00 - 11.30 น. ว่าความและการถามพยาน อ.ดร.ถวัลย์ รุยาพร 21-01-62
จ. 4 มี.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 21-11-61 
พ. 6 มี.ค. 62 09.50 - 11.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล  21-02-62
พ. 6 มี.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิศษ) วิชา มหาคุณ 04-02-62
พ. 6 มี.ค. 62 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 10-01-62
ศ .8 มี.ค. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 21-11-61 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ. 20 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
ศ. 22 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
พฤ. 21 ก.พ. 62 17.00 - 19.50 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.พิศล พิรุณ 18-01-62
ส. 23 ก.พ. 62 15.00 - 16.50 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 11-01-62
อ. 26 ก.พ . 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 27 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
พฤ. 28 ก.พ. 62 17.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์ 18-01-62
ศ. 1 มี.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง 28-01-62
ส. 2 มี.ค. 62 08.00 - 11.50 น. พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 28-01-62
ส. 2 มี.ค. 62 15.00 - 16.50 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 11-01-62
อ. 5 มี.ค. 62 17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
อ. 5 มี.ค. 62 18.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 14-11-61 
พ. 6 มี.ค. 62 18.00 - 18.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
พ. 6 มี.ค. 62 19.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
พฤ. 7 มี.ค. 62 17.00 - 17.50 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.พิศล พิรุณ 18-01-62
พฤ. 7 มี.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์ 18-01-62
ศ. 8 มี.ค. 62 17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 18-12-61
ศ. 8 มี.ค. 62  18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 28-01-62
ส. 9 มี.ค. 62 08.00 - 11.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล 28-01-62
ส. 9 มี.ค. 62  15.00 - 16.50 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 11-01-62

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา.24 ก.พ. 62 14.30 - 16.30 น. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 24-01-62