เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ. 13 ธ.ค. 60 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร 15-11-60
พ. 13 ธ.ค. 60 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 30-11-60
พฤ. 14 ธ.ค.60 08.00 - 11.30 น. พยานหลักฐาน ศ.(พิเศษ) เข็มชัย  ชุติวงศ์ 06-12-60
พฤ. 14 ธ.ค. 60  14.20 - 16.00 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.นพพร โพธิรังสิยากร  15-11-60 
ศ. 15 ธ.ค. 60 08.00 - 09.40 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์ 08-12-60
จ. 18 ธ.ค. 60  09.50 - 11.30 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2  ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม  15-11-60 
จ. 18 ธ.ค. 60 12.30 - 14.10 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม 15-11-60
พ. 20 ธ.ค. 60 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 30-11-60
จ. 25 ธ.ค. 60 09.50 - 11.30 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 15-11-60
จ. 25 ธ.ค. 60 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 15-11-60
พ. 27 ธ.ค. 60 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 30-11-60
พ. 3 ม.ค. 61 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ 30-11-60
จ. 8 ม.ค. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์  15-11-60 
พ. 10 ม.ค. 61 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ 30-11-60
จ. 15 ม.ค. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์  15-11-60 
พ. 17 ม.ค. 61 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ 30-11-60
พ. 24 ม.ค. 61  14.20 - 16.00 น.  กฎหมายล้มละลาย  ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ  30-11-60 
พ. 31 ม.ค. 61 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ 30-11-60
จ. 26 ก.พ. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  15-11-60 
จ. 5 มี.ค. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  15-11-60 

  

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 ถึงวันจันทร์ที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 17.00 - 17.50 น.
วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  บรรยายโดย อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
15-11-60 
พ. 13 ธ.ค. 60 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
พฤ. 14 ธ.ค. 60 17.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร 12-12-60
ศ. 15 ธ.ค. 60  18.00 - 19.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.ฉัตรชัย ไทรโชต  15-11-60 
ส. 16 ธ.ค. 60 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมัคร เชาวภานันท์ 23-11-60
อ. 19 ธ.ค. 60  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60
พ. 20 ธ.ค. 60 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 23-11-60
พฤ. 21 ธ.ค. 60 17.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร 12-12-60
ศ. 22 ธ.ค. 60  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2  อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 15-11-60 
ส. 23 ธ.ค. 60 08.00 - 11.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์ 12-12-60
ส. 23 ธ.ค. 60 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมัคร เชาวภานันท์ 23-11-60
อ. 26 ธ.ค. 60  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
พ. 27 ธ.ค. 60 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 23-11-60
ศ. 29 ธ.ค. 60  18.00 - 19.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.ฉัตรชัย ไทรโชต  15-11-60 
พ. 3 ม.ค. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 23-11-60
ศ. 5 ม.ค. 61  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2  อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  15-11-60 
ส. 6 ม.ค. 61 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมัคร เชาวภานันท์ 23-11-60
อ. 9 ม.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
พ. 10 ม.ค. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
ศ. 12 ม.ค. 61  18.00 - 19.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.ฉัตรชัย  ไทรโชต  15-11-60 
ส. 13 ม.ค. 61 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน อ.นคร พจนวรพงษ์ 23-11-60
อ. 16 ม.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
พ. 17 ม.ค. 61 18.00 -19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
ส. 20 ม.ค. 61 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน อ.นคร พจนวรพงษ์ 23-11-60
อ. 23 ม.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
พ. 24 ม.ค. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
ส. 27 ม.ค. 61 08.00 - 11.50 น. พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 12-12-60
ส. 27 ม.ค. 61 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน ศ.(พิเศษ)สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 23-11-60
อ. 30 ม.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
พ. 31 ม.ค. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 23-11-60
ส. 3 ก.พ. 61 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 23-11-60
อ. 6 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
พ. 7 ก.พ. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
ส. 10 ก.พ. 61 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 23-11-60
อ. 13 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
พ. 14 ก.พ. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 23-11-60
ส. 17 ก.พ. 61 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน ศ.(พิเศษ)สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 23-11-60
อ. 20 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
พ. 21 ก.พ. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
ส. 24 ก.พ. 61 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน ศ.(พิเศษ)สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 23-11-60
อ. 27 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
พ. 28 ก.พ. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 23-11-60
ส. 3 มี.ค. 61 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 23-11-60
อ. 6 มี.ค. 61 17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
พ. 7 มี.ค. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
ส. 10 มี.ค. 61 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 23-11-60

  

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา. 14 ม.ค. 61 12.30 - 14.30 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 มาตรา 216-225 อ.พนารัตน์ คิดจิตต์ 16-11-60
อา. 4 ก.พ. 61 08.30 - 10.30 น. กฎหมายล้มละลาย มาตรา 1-90 อ.ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ 16-11-60
อา. 4 มี.ค. 61 14.30 - 16.30 น. พยานหลักฐาน อ.ธานี สิงหนาท 15-11-60
อา. 11 มี.ค. 61 14.30 - 16.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 มาตรา 322-367 อ.เอื้อน ขุนแก้ว 15-11-60