เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 20 ก.พ. 61 14.20 - 16.00 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติฌรรม อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 19-02-61
พ. 21 ก.พ. 61  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย  ฑีฆาอุตมากร 19-01-61
พ. 21 ก.พ. 61 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิสังสิยากร 20-12-60
พ. 21 ก.พ. 61 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 15-02-61
พฤ. 22 ก.พ. 61 12.30 - 14.10 น. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม อ.อรรถพล  ใหญ่สว่าง 20-02-61
ศ. 23 ก.พ. 61 09.50 - 11.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง 16-02-61
ศ. 23 ก.พ. 61 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง 16-02-61
ศ. 23 ก.พ. 61 12.30 - 14.10 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.อนันต์ ชุมวิสูตร 12-02-61
จ. 26 ก.พ. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  15-11-60 
อ. 27 ก.พ. 61  09.50 - 11.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 19-01-61
พ. 28 ก.พ. 61 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิสังสิยากร 20-12-60
พ. 28 ก.พ. 61 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 15-02-61
จ. 5 มี.ค. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  15-11-60 
อ. 6 มี.ค. 61 09.50 - 11.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง 19-02-61
พ. 7 มี.ค. 61 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.สุวัฒน์ วรรธนะหทัย 08-02-61
พ. 7 มี.ค. 61 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 15-02-61
ศ. 9 มี.ค. 61 09.50 - 11.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร 19-02-61

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 ถึงวันจันทร์ที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 17.00 - 17.50 น.
วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  บรรยายโดย อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
15-11-60 
อ. 20 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
พ. 21 ก.พ. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
พฤ. 22 ก.พ. 61 17.00 - 17.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน์ 19-01-61
พฤ. 22 ก.พ. 61 18.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา ช่วงรังษี 15-01-61
ศ. 23 ก.พ. 61 17.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 27-12-60
ส. 24 ก.พ. 61 08.00 - 11.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์ 05-02-61
ส. 24 ก.พ. 61 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน ศ.(พิเศษ)สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 23-11-60
จ. 26 ก.พ. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์ 15-01-61
อ. 27 ก.พ. 61 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 15-01-61
อ. 27 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
พ. 28 ก.พ. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 23-11-60
ศ. 2 มี.ค. 61 17.00 - 18.50 น. วิ.อาญา ภาค1-2 อ.ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจน์พัฒน์ 27-12-60
ศ. 2 มี.ค. 61 19.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.ธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร 27-12-60
ส. 3 มี.ค. 61 08.00 - 11.50 น. พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 05-02-61
ส. 3 มี.ค. 61 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 23-11-60
อ. 6 มี.ค. 61 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล 15-01-61
อ. 6 มี.ค. 61 19.00 - 19.50 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.พิศล  พิรุณ 19-01-61
พ. 7 มี.ค. 61 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี ประจวบลาภ 23-11-60
ศ. 9 มี.ค. 61 17.00 - 18.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ 27-12-60
ศ. 9 มี.ค. 61 19.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร 27-12-60
ส. 10 มี.ค. 61 08.00 - 11.50 น. พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 20-02-61
ส. 10 มี.ค. 61 13.00 - 14.50 น. พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 09-02-61
ส. 10 มี.ค. 61 13.00 - 14.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์ 20-02-61
ส. 10 มี.ค. 61 15.00 - 16.50 น. การจัดเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 23-11-60

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา. 25 ก.พ. 61 12.30 - 14.30 น. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 01-02-61
อา. 4 มี.ค. 61 12.30 - 16.30 น. พยานหลักฐาน อ.ธานี สิงหนาท 08-02-61
อา. 11 มี.ค. 61 12.30 - 14.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 มาตรา 253-270 อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 08-02-61
อา. 11 มี.ค. 61 14.30 - 16.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 มาตรา 322-367 อ.เอื้อน ขุนแก้ว 15-01-61