อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 19 ส.ค. 62 09.50 - 11.30 น. มรดก อ.เมทินี ชโลธร  06-08-62
จ. 19 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด อ.ธีรวัฒน์ ไตรวารี  06-08-62
จ. 19 ส.ค. 62 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 15-08-62
พ. 21 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม  27-06-62
พฤ. 22 ส.ค. 62 08.00 - 09.40 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ศ.(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 15-08-62
พฤ. 22 ส.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.สุทัศน์  ศิริมหาพฤกษ์ 15-08-62
จ. 26 ส.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์  29-05-62
พ. 28 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์  27-05-62
พฤ. 29 ส.ค. 62 08.00 - 11.30 น. หนี้ ศ.(พิเศษ) ไพโรจน์ วายุภาพ  24-07-62
ศ. 30 ส.ค. 62 08.00 - 11.30 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.อธิคม อินทุภูติ 19-08-62
จ. 2 ก.ย. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์  29-05-62
พ. 4 ก.ย. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์  27-06-62
พ. 4 ก.ย. 62 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ 15-08-62
พ. 11 ก.ย. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์  27-06-62
พ. 11 ก.ย. 62 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288 - 366/4 ศ.(พิเศษ) ม.ล.ไกรฤกษ์   เกษมสันต์  22-07-62

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 19 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 20 ส.ค. 62  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 21 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 22 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 23 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์  07-08-62
ส. 24 ส.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  04-07-62
ส. 24 ส.ค. 62 14.00 - 16.20 น. หนี้ ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์  08-07-62
จ. 26 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์  27-05-62
อ. 27 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 28 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ทรัพย์ - ที่ดิน อ.ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน 15-08-62
พฤ. 29 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  27-05-62
ศ. 30 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์  07-08-62
ส. 31 ส.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  04-07-62
ส. 31 ส.ค. 62 14.00 - 16.20 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์  08-07-62
จ. 2 ก.ย. 62  18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 3 ก.ย. 62  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 4 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 5 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 6 ก.ย. 62 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์  07-08-62
ส. 7 ก.ย. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  04-07-62
ส. 7 ก.ย. 62 14.00 - 14.50 น. หนี้ ศ.ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ 15-08-62
ส. 7 ก.ย. 62 15.00 - 16.20 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ 15-08-62
อ. 10 ก.ย. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 11 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  24-07-62
พฤ. 12 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  27-05-62
ศ. 13 ก.ย. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ 15-08-62
ส. 14 ก.ย. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  04-07-62

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา. 1 ก.ย. 62 12.30 - 16.30 น. กฎหมายภาษีอากร อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์  08-07-62