การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 4 มิ.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 02-06-63
พฤ. 11 มิ.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 02-06-63
พฤ. 18 มิ.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 02-06-63
พฤ. 25 มิ.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 02-06-63
พฤ. 2 ก.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ 02-06-63
พฤ. 9 ก.ค. 636  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ 02-06-63
พฤ. 16 ก.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 02-06-63
พฤ. 23 ก.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 02-06-63
พฤ. 30 ก.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 02-06-63
พฤ. 6 ส.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 02-06-63
พฤ. 13 ส.ค. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 02-06-63
พฤ. 20 ส.ค. 63  12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 02-06-63
พฤ. 27 ส.ค. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 02-06-63
พฤ. 3 ก.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 02-06-63
พฤ. 10 ก.ย. 63 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 02-06-63

   

 ​

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 4 มิ.ย. 63 18.00 - 19.50 น. ซ์้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์  วรทัต  25-05-63
ส. 6 มิ.ย. 63  09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์  25-05-63
 อ. 9 มิ.ย. 63 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร อ.จิรฉวี อินทจาร  25-05-63
พ. 10 มิ.ย. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พฤ. 11 มิ.ย. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ตุล เมฆยงค์  25-05-63
ส. 13 มิ.ย. 63  09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288 - 366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  25-05-63
อ. 16 มิ.ย. 63  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287 , 367 - 398 อ.วีรศักดิ์ ชจีจิตต์  25-05-63
พ. 17 มิ.ย. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  25-05-63
พฤ. 18 มิ.ย. 63 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต 25-05-63
ส. 20 มิ.ย. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59 - 106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์  25-05-63
อ. 23 มิ.ย. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.จิรฉวี อินทจาร  25-05-63
พ. 24 มิ.ย. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พฤ. 25 มิ.ย. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ตุล เมฆยงค์  25-05-63
ส. 27 มิ.ย. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288 - 366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  25-05-63
อ. 30 มิ.ย. 63  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.วีรศักดิ์ ขจีจิตต์  25-05-63
พ. 1 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  25-05-63
พฤ. 2 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
ส. 4 ก.ค. 63 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์  25-05-63
อ. 7 ก.ค. 63  17.00 - 17.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.วีรศักดิ์ ขจีจิตต์  25-05-63
อ. 7 ก.ค. 63  18.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.จิรฉวี อินทจาร  25-05-63
พ. 8 ก.ค. 63  18.00 - 19.50 น.  กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พฤ. 9 ก.ค. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  25-05-63
ส. 11 ก.ค. 63  09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288 - 366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  25-05-63
อ.14 ก.ค. 63  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  25-05-63
 พ. 15 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  25-05-63
พฤ. 16 ก.ค. 63  18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
ส. 18 ก.ค. 63  09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์  25-05-63
อ. 21 ก.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พ. 22 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พฤ. 23 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  25-05-63
พ. 29 ก.ค. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 30 ก.ค. 63 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
อ. 4 ส.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398  อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  25-05-63
พ. 5 ส.ค. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พฤ. 6 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  25-05-63
อ. 11 ส.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พฤ. 13 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
 อ. 18 ส.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  25-05-63
พ. 19 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 20 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  25-05-63
อ. 25 ส.ค. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พ. 26 ส.ค. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
 พฤ. 27 ส.ค. 63 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
อ. 1 ก.ย. 63  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  25-05-63
พ. 2 ก.ย. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 3 ก.ย. 63  18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  25-05-63
 อ. 8 ก.ย. 63 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  25-05-63
พ. 9 ก.ย. 63 18.00 - 18.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  25-05-63
พ. 9 ก.ย. 63 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  25-05-63
พฤ. 10 ก.ย. 63 18.00 - 18.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  25-05-63
พฤ. 10 ก.ย. 63  19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  25-05-63 

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
  .