ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 71

    ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2561

เวลา 14.20 - 16.00 น.

วิชา ละเมิด   โดย ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ

 ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มิ.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 15 ส.ค. 61

เวลา 12.30 - 14.10 น.

วิชา กฎหมายภาษีอากร โดย อ.วิชัย จิตตาณิชย์

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ.16 ส.ค. 61 08.00 - 09.40 น. หนี้ ศ.(พิเศษ)ไพโรจน์  วายุภาพ 31-07-61
พฤ.16 ส.ค. 61 09.50 - 11.30 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์ 31-07-61
พฤ.16 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
อ.21 ส.ค. 61 12.30 - 16.00 น. นิติกรรม - สัญญา อ.ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 26-07-61
พ.22 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 21-06-61
พฤ.23 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
อ.28 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 10-08-61
อ.28 ส.ค. 61 14.20 - 16.00 น. นิติกรรม - สัญญา อ.ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 10-08-61
พ.29 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 21-06-61
พฤ.30 ส.ค. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-61
พ.5 ก.ย. 61 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 21-06-61
พฤ.6 ก.ย.61  12.30 - 14.10 น  กฎหมายเครื่องหมายการค้า  อ.ไมตรี สุเทพากุล  21-05-61
         

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ.15 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 17-05-61
พฤ.16 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต 26-07-61
ส.18 ส.ค. 61 14.30 - 15.20 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์ 06-06-61
จ.20 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 28-05-61
อ.21 ส.ค. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ 28-05-61
พ.22 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 17-05-61
พฤ.23 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต 26-07-61
ส.25 ส.ค. 61 08.00 - 10.00 น กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 6-08-61
ส.25 ส.ค. 61 10.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 , 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ 6-08-61
ส.25 ส.ค 61 14.30 - 15.20 น. ครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์ 06-06-61
จ.27 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ 28-05-61
อ.28 ส.ค. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประภา 28-05-61
พ.29 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 17-05-61
พฤ.30 ส.ค. 61 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 26-07-61
จ.3 ก.ย. 61 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวัิวัฒน์ไวทยะ 28-05-61
อ.4 ก.ย. 61 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา 28-05-61
พ.5 ก.ย. 61  18.00 - 19.50 น.  กฎหมายปกครอง  อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  17-05-61
พฤ.6 ก.ย. 61 18.00 - 18.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 26-07-61
พฤ.6 ก.ย. 61 19.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต 26-07-61
ศ.7 ก.ย. 61 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน-บริษัท อ.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ 05-06-61

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา.19 ส.ค. 61 12.30 - 14.30 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 05-06-61
อา.26 ส.ค. 61  08.30 - 10.30 น. ตํ่วเงิน  อ.ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ 05-06-61