อบรมกฎหมายพิเศษ

 •  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
 •  

   4. อาจารย์ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น  กฎหมายแรงงาน


   5. อาจารย์ อธิคม อินทุภูติ 


   6. อาจารย์ ชัชชม  อรรฆภิญญ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญา

   7. อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์  หุ้นส่วน-บริษัท

    


   8. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  แย้มประชา  อาญา ม.209-287,367-398

   

   9. อาจารย์ นาถสินี  ยุติธรรมดำรง  นิติกรรม

   10. อาจารย์ ธนรัตน์  ทั่งทอง  รัฐธรรมนูญ

   11. อาจารย์ สุจินต์  เจนพาณิชพงศ์