อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 72

1. อ.พิศล พิรุณ วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ภาคค่ำ)

2. อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล วิชา วิ.แพ่ง ภาค 3 (ภาคค่ำ)

3. อ.ดร.กนก จุลมนต์ วิชา กฎหมายล้มละลาย (ภาคค่ำ)

 ภาคปกติ

4. อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4 (ภาคค่ำ)

5. อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 (ภาคค่ำ)

 

6. อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 4 (ภาคทบทวน)

7. อ.ปณตพร  ชโลธร วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

 

8. อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร วิชา วิ.อาญา ภาค 3-4 (ภาคทบทวน)

 

9. อ.พลภวิษย์  พันธุ์คำเกิด วิชา วิ.แพ่ง ภาค 1 ม.55-83 (ภาคทบทวน)

 

10. อ.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

11. อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์ วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 (ภาคค่ำ)

 

12. อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

    (ภาคค่ำ)

13. อ.สรรเสริญ  เดชสีหธนานนท์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 2 (ม.177-188) (ภาคทบทวน)

14. อ.วิชญะ  เครืองาม วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย