อบรมกฎหมายพิเศษ

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70

1. อ.พิศล พิรุณ วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ภาคค่ำ)

2. อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล วิชา วิ.แพ่ง ภาค 3 (ภาคค่ำ)