อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (คลิกประกาศ) [update 30.07.2021]