• ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครและเอกสารได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2564 (คลิกดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร) [update 06.05.2021]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ยื่นใบสมัครและเอกสารได้ตั้งแต่ 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564   (คลิกดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร)  [update 09.04.2021]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบริการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ยื่นใบสมัครและเอกสารได้ตั้งแต่ 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564  (คลิกดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร)  [update 09.04.2021]