• ประกาศ การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565  (คลิก) [update 15.03.2023]  
 • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พ.ศ. 2553  (คลิก) [update 14.03.2023]  
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิก) [update 14.03.2023]  
 • แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก) [update 13.03.2023]

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิกประกาศ)  [update 03.01.2023]
 • ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิทางออนไลน์ (คลิก)  [update 21.10.2022]

 • คู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565  [update 30.05.2022]
  -  E-book  (คลิก

  -  PDF ไฟล์  (คลิก)
     

นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำ (คลิก) 
 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  25 ตุลาคม 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
(่ผ่านระบบออนไลน์) ชำระเงินได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดรับสมัครและการชำระเงิน ฟังคำบรรยายภาคค่ำ (ผ่านระบบออนไลน์)
25 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

 


 

การลงทะเบียนเรียน
      (สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

           ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
      การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์(คลิก)

        [ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ]  [ลงทะเบียนเรียนภาคค่ำ] [สมัครสอบ] 
      [ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า
]  [ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ]  [คู่มือ]  [ขั้นตอน]

ลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาเก่าและสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
(ผ่านระบบออนไลน์) ชำระเงินได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  สมัครเรียนภาคค่ำ
(สำหรับบุคคลภายนอก)

เปิดรับสมัครและการชำระเงิน ฟังคำบรรยายภาคค่ำ (ผ่านระบบออนไลน์)
25 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

  ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 สมัยที่ 75 (คลิก)
   

 


ตารางสอน

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 75 (ภาคปกติ)  
  (คลิก)
  [update 01.11.2022]  

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 75 (ภาคค่ำ)
  (คลิก)
  [update 01.11.2022]  
 

การเรียนการสอน

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง  การบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก[update 26.09.2022]
 • คู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 [update 30.05.2022]
  -  E-book  (คลิก

  -  PDF ไฟล์  (คลิก)

 •  ช่องทางและวิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคปกติ และภาคค่ำ ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2564 (คลิก)  [update 03.11.2022]  

  การสอบ

 • ประกาศ การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565  (คลิก) [update 15.03.2023]  
 • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พ.ศ. 2553  (คลิก) [update 14.03.2023]  
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิก) [update 14.03.2023] 
 • แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก[update 13.03.2023]
 • ประกาศผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 
  ภาค 1 สมัยที่ 75 (คลิก) 
  [update 23.10.2022]

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก[update 12.07.2022]

 • วิธีการจัดสอบ
 

 การสำเร็จการศึกษา


 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษาและรางวัลสามารถศึกษาได้จากคู่มือนักศึกษา 2565 (คลิก) นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่แผนกบริหารการศึกษา (ชั้น4)  โทร.02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
 

   คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
            


  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 

  Download แบบฟอร์ม