• ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)  [update 13.02.2024]
 • ขยายเวลาการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิกประกาศ)  [update 01.02.2024]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิก)  [update 27.09.2023]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิก)  [update 25.10.2023]

 • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2566 (คลิก)  [update 21.09.2023]
     

นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำ (คลิก) 
 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  1 พฤษภาคม 2566 - 15 สิงหาคม 2566
(่ผ่านระบบออนไลน์) 

 


 

การลงทะเบียนเรียน
      (สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

           ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
      การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์(คลิก)

        [ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ]  [ลงทะเบียนเรียนภาคค่ำ] [สมัครสอบ] 
      [ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า
]  [ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ]  [คู่มือ]  [ขั้นตอน]

ลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาเก่าและสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566
(ผ่านระบบออนไลน์)   สมัครเรียนภาคค่ำ
(สำหรับบุคคลภายนอก)

เปิดรับสมัครและการชำระเงิน ฟังคำบรรยายภาคค่ำ (สมัครผ่านระบบออนไลน์หรือหน้าเคาน์เตอร์) 1 พฤษภาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566
หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 

  ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 สมัยที่ 76 (คลิก)
   

 


ตารางสอน

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 76 (ภาคปกติ)  
  (คลิก
   [update 03.10.2023]

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 76 (ภาคค่ำ)
  (คลิก 
  [update 03.10.2023]

 • ตารางสับเปลี่ยนการสอน (คลิก)   [update 20.02.2024]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย (คลิก)  [update 03.11.2023]
 

การเรียนการสอน

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การศึกษาภาคปกติ และภาคค่ำ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิก)  [update 22.11.2023]

 • คู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 แบบออนไลน์ (คลิก) / แบบไฟล์ PDF (คลิก)  [update 25.05.2023]  

  การสอบ

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)  [update 13.02.2024]
 • ประกาศผลสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัย 76 (คลิก)  [update 30.10.2023]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิก [update 25.10.2023]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาเข้าสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต (คลิก)  [update 21.09.2023]

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก)   [update 21.06.2023]  
 • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พ.ศ. 2553  (คลิก) [update 14.03.2023]  

 • วิธีการจัดสอบ
 

 การสำเร็จการศึกษา


 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษาและรางวัลสามารถศึกษาได้จากคู่มือนักศึกษา 2566 นักศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่
  แผนกบริหารการศึกษา (ชั้น4)  โทร.02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
 

   คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
            


  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 6 ก.ค. 2566) (คลิก) [update 06.07.2023] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 

  Download แบบฟอร์ม