• ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง  การบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก[update 26.09.2022]
 • แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข 12 กันยายน 2565) (คลิก) [update 12.09.2022]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดคัดกรองผลการตรวจ และจุดบริการตรวจ ATK ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก[update 25.08.2022]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)[update 17.08.2022]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก)[update 17.08.2022]

 • คู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 [update 30.05.2022]
  -  E-book  (คลิก

  -  PDF ไฟล์  (คลิก)

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 สมัยที่ 75 (คลิก)  [update 22.04.2022]

 วิธีการเข้าฟังการบรรยาย

วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
ภาคปกติและภาคค่ำ (คลิก)
 

   

นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์ (คลิก) 
 
 


 

การลงทะเบียนเรียน
      (สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

                    ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
       การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์(คลิก)

                      - ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ 
                      - ลงทะเบียนเรียนภาคค่ำ  
                      - สมัครสอบ
                      - ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า
                      - ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ
                           คู่มือ (คลิก)
                           + ขั้นตอน (คลิก)



  สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์ (สำหรับบุคคลภายนอก)

 

  ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 สมัยที่ 75 (คลิก)
   

 


ตารางสอน

 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 75 (ภาคปกติ)
  (คลิก)
  [update 05.05.2022]  

 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 75 (ภาคค่ำ)
  (คลิก) 
  [update 05.05.2022]  
 

การเรียนการสอน

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง  การบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก[update 26.09.2022]
 • คู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 [update 30.05.2022]
  -  E-book  (คลิก

  -  PDF ไฟล์  (คลิก)

 • วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคปกติ และภาคค่ำ ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2564 (คลิก)  [update 05.05.2022]  

  การสอบ

 • แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก) [update 12.09.2022]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดคัดกรองผลการตรวจ และจุดบริการตรวจ ATK ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก) [update 25.08.2022]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)[update 17.08.2022]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก)[update 17.08.2022]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก[update 12.07.2022]
 • ประกาศผลสอบ ภาค 2 สมัยที่ 74 (คลิก) update 31.05.2022]

 • วิธีการจัดสอบ
 

 การสำเร็จการศึกษา


 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษาและรางวัลสามารถศึกษาได้จากคู่มือนักศึกษา 2565 (คลิก) นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่แผนกบริหารการศึกษา (ชั้น4)  โทร.02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
 

   คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
            


  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 

  Download แบบฟอร์ม