การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

        การเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิก) 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2457
 

 

 

 


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2469 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2495 

 

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2507

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2525

 

  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2530

 

 

 

เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก
พระขนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
องค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564

 

 
 องค์สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา    

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

องค์สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2548