การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

ฟังเพลงเถิดชื่นใจ

         ดนตรีและบทเพลงคือ ศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นอารยะของสังคมทุกยุคทุกสมัย มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป สถาบันต่างๆ ที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคม ต่างก็จัดให้มีดนตรีและบทเพลงประจำสถาบันของตนเพื่อให้บุคคล ในสถาบันนั้นๆ ได้ภาคภูมิใจถึงความเป็นอารยะของสถาบันของตน

         เนติบัณฑิตยสภา เป็นสถาบันทางวิชาชีพนิติศาสตร์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาและมีความเจริญรุ่งเรื่องเรื่อยมานับถึงวันนี้เกือบ ๑๐๐ ปี ยังไม่เคยมีดนตรีและบทเพลงประจำสถาบันอย่างเป็นทางการ การที่เนติบัณฑิตยสภา ได้จัดให้มีการสร้างสรรดนตรีและบทเพลงประจำสถาบันขึ้นจึงนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่ง ดนตรีและบทเพลงชุดนี้สร้างสรรค์จากพลังความคิดของบรรดาครูเพลงและศิลปินแห่งชาติ ที่ร้อยเรียงขึ้นมาอย่างประณีตบรรจง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มวลสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ได้เกิดความภาคภูมิใจและใช้เป็นสื่อแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสมาชิกและระหว่างสมาชิกกับสมาชิกด้วยกัน ซึ่งหวังว่ามวลสมาชิกเมื่อได้ฟังดนตรีและบทเพลงประจำสถาบันเนติบัณฑิตยสภานี้แล้วคงชื่นใจ

คณะอนุกรรมการในการดำเนินการจัดทำเพลงประจำสถาบันเนติบัณฑิตยสภา

ที่ปรึกษา
         นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์
         นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
         นายสมิต สัชฌุกร

ประธานอนุกรรมการ
         พลตำรวจโท ดรุณ โสตถิพันธุ์

รองประธานอนุกรรมการ 
         นายไพฤทธิ์ เศรษฐไกรกุล 

อนุกรรมการ 
         นายชาลี อินทรวิจิตร 
         น.ต.พยงค์ มุกดา รน. 
         นายประสิทธิ์ พะยอมยงค์ 
         นายสุรพล โทณะวณิก 
         นายนคร ถนอมทรัพย์ 
         นายปราจีน ทรงเผ่า 
         นายวิรัช อยู่ถาวร 
         นายสุเทพ วงศ์กำแหง 
         นายวีระวัธน์ เทพโสธร 
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 
         นายทวิชัย วีระวานิช

อนุกรรมการและเลขานุการ
         นายประเสริฐ อังคสุโข 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         นางพรพรรณ แตงอ่อน 
         นางสาวณัฐพินันท์ นันทกิจกสิกุล