ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 76
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ศ. 1 ก.ย. 66 8.00 - 11.30 น. กฎหมายปกครอง อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล 24-08-66
ศ. 1 ก.ย. 66 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ บรรยายแทน ศ.(พิเศษ) ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 01-09-66
พ. 6 ก.ย. 66 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 22-05-66
ศ. 8 ก.ย. 66 8.00 - 11.30 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.อธิคม อินทุภูติ 24-08-66
ศ. 8 ก.ย. 66 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ บรรยายแทน ศ.(พิเศษ) ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 01-09-66

 

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 76
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ส. 2 ก.ย. 66 9.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288 - 366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 28-06-66
อ. 5 ก.ย. 66 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  23-08-66
พ. 6 ก.ย. 66 18.00 - 18.50 น. กฎหมายปกครอง อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล บรรยายแทน อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ 12-07-66 
พ. 6 ก.ย. 66 19.00 - 19.50 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ รศ.มานิตย์ จุมปา  23-08-66
ส. 9 ก.ย. 66 9.00 - 10.20 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288 - 366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 28-06-66
ส. 9 ก.ย. 66 10.30 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59 - 106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 28-06-66