การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 76
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 29 ก.พ. 67 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชา  ชีวิตโสภณ 15-02-67
พฤ. 29 ก.พ. 67 9.50 - 11.30 น. พยานหลักฐาน ศ.(พิเศษ) เข็มชัย  ชุติวงศ์ 15-02-67
พฤ. 29 ก.พ. 67 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน  ขุนแก้ว 18-01-67
ศ. 1 มี.ค. 67 8.00 - 9.40 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์  30-01-67 
ศ. 1 มี.ค. 67 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา  จีระเรืองรัตนา 18-01-67
จ. 4 มี.ค. 67 8.00 - 11.30 น. ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.ดร.ถวัลย์  รุยาพร 16-01-67
จ. 4 มี.ค. 67 12.30 - 14.10 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์ 29-02-67
อ. 5 มี.ค. 67 9.50 - 11.30 น. พยานหลักฐาน ศ.(พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล 24-01-67
อ. 5 มี.ค. 67 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์ 01-02-67
อ. 5 มี.ค. 67 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์ 15-11-66
พ. 6 มี.ค. 67 9.50 - 11.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ทองธาร  เหลืองเรืองรอง 13-12-66 
พฤ. 7 มี.ค. 67 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชา  ชีวิตโสภณ 15-02-67
พฤ. 7 มี.ค. 67 9.50 - 11.30 น. พยานหลักฐาน ศ.(พิเศษ) เข็มชัย  ชุติวงศ์ 15-02-67
พฤ. 7 มี.ค. 67 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ทองธาร  เหลืองเรืองรอง 08-02-67
พฤ. 7 มี.ค. 67 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม  15-11-66
ศ. 8 มี.ค. 67 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา  ช่วงรังษี 29-02-67

 

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 76
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 29 ก.พ. 67  18.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง  อ.ทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน์  15-11-66 
ศ. 1 มี.ค. 67  18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2  อ.ดร.ธนรัตน์  ทั่งทอง  15-11-66 
ส. 2 มี.ค. 67  9.00 - 11.50 น.  พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์  ปราณีจิตต์ 21-12-66 
ส. 2 มี.ค. 67  13.00 - 14.50 น วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์  เหมวิมล 07-12-66
ส. 2 มี.ค. 67  15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย  อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  15-11-66 
อ. 5 มี.ค. 67  17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2   อ.อาภาธรี  อาสภวิริยะ 15-11-66 
อ. 5 มี.ค. 67 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4  อ.ดร.จิตฤดี  วีระเวสส์ 15-11-66 
ส. 9 มี.ค. 67  9.00 - 11.50 น.  พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์  ปราณีจิตต์ 21-12-66 
ส. 9 มี.ค. 67  13.00 - 13.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม  15-11-66 
ส. 9 มี.ค. 67  14.00 - 14.50 น. ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย   อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  15-11-66 
ส. 9 มี.ค. 67 15.00 - 16.50 น. กฎหมายล้มละลาย  อ.วรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 15-11-66