ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 75
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ. 15 มิ.ย. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ 24-05-65
พ. 15 มิ.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 20-05-65
พฤ. 16 มิ.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 23-05-65
พ. 22 มิ.ย. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ 24-05-65
พ. 22 มิ.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 20-05-65
พฤ. 23 มิ.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 23-05-65
พ. 29 มิ.ย. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์ 24-05-65
พ. 29 มิ.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 20-05-65
พฤ. 30 มิ.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 23-05-65
พ. 6 ก.ค. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์ 24-05-65
พ. 6 ก.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 20-05-65
พฤ. 7 ก.ค. 65  12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 23-05-65
พ. 20 ก.ค. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์ 24-05-65
พ. 20 ก.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 20-05-65
พฤ. 21 ก.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 23-05-65
พ. 27 ก.ค. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์ 24-05-65
พ. 27 ก.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 20-05-65
พ. 3 ส.ค. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์ 24-05-65
พ. 3 ส.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 20-05-65
พฤ. 4 ส.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 23-05-65
พ. 10 ส.ค. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 24-05-65
พ. 10 ส.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 20-05-65
พฤ. 11 ส.ค. 65  12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 23-05-65
พ. 17 ส.ค. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 24-05-65
พ. 17 ส.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 20-05-65
พฤ. 18 ส.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 23-05-65
พ. 24 ส.ค. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 24-05-65
พ. 24 ส.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 20-05-65
พฤ. 25 ส.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 23-05-65
พ. 31 ส.ค. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 24-05-65
พ. 31 ส.ค. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 20-05-65
พฤ. 1 ก.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 23-05-65
พ. 7 ก.ย. 65 8.00 - 9.40 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 24-05-65
พ. 7 ก.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 20-05-65
พฤ. 8 ก.ย. 65 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 23-05-65

 

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 75
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 14 มิ.ย. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.จิรฉวี อินทจาร 20-05-65  
พ. 15 มิ.ย. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  20-05-65  
พฤ. 16 มิ.ย. 65 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ตุล เมฆยงค์ 20-05-65  
ศ. 17 มิ.ย. 65 18.00 - 19.50 น. ทรัพย์ - ที่ดิน อ.ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน  31-05-65 
ส. 18 มิ.ย. 65 9.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59 - 106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 20-05-65 
ส. 18 มิ.ย. 65 14.00 - 16.20 น. หนี้ ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 20-05-65 
อ. 21 มิ.ย. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  20-05-65 
พ. 22 มิ.ย. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  20-05-65 
พฤ. 23 มิ.ย. 65 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต  20-05-65 
พฤ. 23 มิ.ย. 65 19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ตุล เมฆยงค์ 20-05-65 
ศ. 24 มิ.ย. 65 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ 20-05-65 
ส. 25 มิ.ย. 65 9.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59 - 106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 20-05-65 
อ. 28 มิ.ย. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.จิรฉวี อินทจาร 20-05-65 
พ. 29 มิ.ย. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท    20-05-65 
พฤ. 30 มิ.ย. 65 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต  20-05-65 
ศ. 1 ก.ค. 65 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ 31-05-65 
ส. 2 ก.ค. 65 9.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288 - 366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  20-05-65 
อ. 5 ก.ค. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  20-05-65 
พ. 6 ก.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  20-05-65 
พฤ. 7 ก.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ 20-05-65 
ศ. 8 ก.ค. 65 18.00 - 19.50 น. ทรัพย์ - ที่ดิน อ.ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน  20-05-65 
ส. 9 ก.ค. 65 9.00 - 10.20 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288 - 366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  20-05-65 
ส. 9 ก.ค. 65 10.30 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59 - 106 อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 20-05-65 
อ. 12 ก.ค. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง 20-05-65 
อ. 12 ก.ค. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  20-05-65 
พ. 20 ก.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  20-05-65 
พฤ. 21 ก.ค. 65 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต  20-05-65 
อ. 26 ก.ค. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง 20-05-65 
พ. 27 ก.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  20-05-65 
อ. 2 ส.ค. 65 17.00 - 17.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287,367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  20-05-65 
อ. 2 ส.ค. 65 18.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง 20-05-65 
พ. 3 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  20-05-65 
พฤ. 4 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ 20-05-65 
อ. 9 ส.ค. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  20-05-65 
พ. 10 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  20-05-65 
พฤ. 11 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต 20-05-65 
พฤ. 11 ส.ค. 65 19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ 20-05-65 
อ. 16 ส.ค. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ 20-05-65 
พ. 17 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์    20-05-65 
พฤ. 18 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 20-05-65 
อ. 23 ส.ค. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287,367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ 20-05-65 
พ. 24 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  20-05-65 
พฤ. 25 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต  20-05-65 
อ. 30 ส.ค. 65 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ 20-05-65 
พ. 31 ส.ค. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์    20-05-65 
พฤ. 1 ก.ย. 65 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 20-05-65 
อ. 6 ก.ย. 65 17.00 - 17.50 น.  กฎหมายอาญา มาตรา 209 - 287, 367 - 398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  20-05-65 
อ. 6 ก.ย. 65 18.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ 20-05-65  
 พ. 7 ก.ย. 65 18.00 - 18.50 น.  กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  20-05-65  
 พ. 7 ก.ย. 65  19.00 - 19.50 น.   กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์    20-05-65  
 พฤ. 8 ก.ย. 65  18.00 - 19.50 น.  ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันธวัธน์ วรทัต  20-05-65