อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 17 มิ.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-64
พ. 23 มิ.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 17-06-64
พฤ. 24 มิ.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายสิทธิบัตร อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-64
พ. 30 มิ.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 17-06-64
พฤ. 1 ก.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 7 ก.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พฤ. 8 ก.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 14 ก.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พฤ. 15 ก.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 21 ก.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พฤ. 22 ก.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-64
พฤ. 29 ก.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายเครื่องหมายการค้า อ.ไมตรี สุเทพากุล 21-05-64
พ. 4 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พฤ. 5 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 11 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พ. 18 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 17-06-64
พฤ. 19 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 25 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 17-06-64
พฤ. 26 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 1 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 17-06-64
พฤ. 2 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 21-05-64
พ. 8 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พฤ. 9 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 21-05-64

  ​ 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 17 มิ.ย. 64 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  21-05-64
ศ. 18 มิ.ย. 64 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.ดร.พรภัทร ตันติกุลานันท์ 31-05-64
ส. 19 มิ.ย. 64 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา ม.59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี   21-05-64
พ. 23 มิ.ย. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  21-05-64
พฤ. 24 มิ.ย. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ตุล เมฆยงค์   21-05-64
ศ. 25 มิ.ย. 64 18.00 - 19.50 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.ดร.พรภัทร ตันติกุลานันท์ 31-05-64
ส. 26 มิ.ย. 64 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา ม.288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา    21-05-64
อ. 29 มิ.ย. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายอาญา ม.209-287, 367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  21-05-64
พ. 30 มิ.ย. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน   อ.อิสรา วรรณสวาท  21-05-64
ศ. 2 ก.ค. 64 18.00 - 19.50 น. ทรัพย์ - บริษัท อ.ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน 31-05-64
ส. 3 ก.ค. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.59-106  อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  21-05-64
อ. 6 ก.ค. 64  17.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร  อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง 21-05-64
พ. 7 ก.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  21-05-64
พฤ. 8 ก.ค. 64 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  21-05-64
ศ. 9 ก.ค. 64 18.00 - 19.50 น. ทรัพย์ - บริษัท อ.ดร.สุธาทิพ  ยุทธโยธิน 31-05-64
ส. 10 ก.ค. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา    21-05-64
อ. 13 ก.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายอาญา ม.209-287, 367-398  อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์   21-05-64
พ. 14 ก.ค. 64 18.00 - 18.50 น. กฎหมายแรงงาน    อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ 21-05-64
พ. 14 ก.ค. 64 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน    อ.อิสรา วรรณสวาท  21-05-64
พฤ. 15 ก.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ 21-05-64
ศ. 16 ก.ค. 64 18.00 -19.50 น. ทรัพย์ - บริษัท อ.ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน 31-05-64
ส. 17 ก.ค. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.59-106  อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  21-05-64
อ. 20 ก.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร  อ.ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง 21-05-64
พ. 21 ก.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน  อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ 21-05-64
พฤ. 22 ก.ค. 64 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  21-05-64
พฤ.29 ก.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ 21-05-64
พ. 4 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  21-05-64
อ. 10 ส.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายอาญา ม.209-287, 367-398  อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์    21-05-64
พ. 11 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน  อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ 21-05-64
อ. 17 ส.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร   อ.ดร.เพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์ 21-05-64
พ. 18 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  21-05-64
พฤ. 19 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น.  ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  21-05-64
อ. 24 ส.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายอาญา ม.209-287, 367-398   อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์    21-05-64
พ. 25 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายแรงงาน  อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  21-05-64
พฤ. 26 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 21-05-64
อ. 31 ส.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร   อ.ดร.เพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์ 21-05-64
พฤ. 2 ก.ย. 64 18.00 - 19.50 น.  ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  21-05-64
พฤ. 9 ก.ย. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 21-05-64