ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ. 4 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พฤ. 5 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 11 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พ. 18 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 02-07-64
พฤ. 19 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 25 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 17-06-64
พฤ. 26 ส.ค. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 21-05-64
พ. 1 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 17-06-64
พฤ. 2 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 21-05-64
พ. 8 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 17-06-64
พฤ. 9 ก.ย. 64 12.30 - 14.10 น. กฎหมายลิขสิทธิ์ อ.ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 21-05-64

  ​ 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ส. 31 ก.ค. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.59-106  อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 02-07-64
พ. 4 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  21-05-64
ส. 7 ส.ค. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.59-106  อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 02-07-64
อ. 10 ส.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายอาญา ม.209-287, 367-398  อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์    21-05-64
พ. 11 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน  อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ 21-05-64
ส. 14 ส.ค. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.59-106  อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 02-07-64
อ. 17 ส.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร   อ.ดร.เพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์ 21-05-64
พ. 18 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  21-05-64
พฤ. 19 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น.  ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  21-05-64
ส. 21 ส.ค. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 02-07-64
อ. 24 ส.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายอาญา ม.209-287, 367-398   อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์    21-05-64
พ. 25 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายแรงงาน  อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  21-05-64
พฤ. 26 ส.ค. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 21-05-64
ส. 28 ส.ค. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 02-07-64
อ. 31 ส.ค. 64 17.00 - 18.50 น.  กฎหมายภาษีอากร   อ.ดร.เพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์ 21-05-64
พฤ. 2 ก.ย. 64 18.00 - 19.50 น.  ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  21-05-64
ส. 4 ก.ย. 64 09.00 - 11.50 น.  กฎหมายอาญา ม.288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 02-07-64
พฤ. 9 ก.ย. 64 18.00 - 19.50 น.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 21-05-64
ส. 11 ก.ย. 64 09.00 - 10.20 น. กฎหมายอาญา ม.288-366/4 อ.ชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา 02-07-64
ส. 11 ก.ย. 64 10.30 - 11.50 น. กฎหมายอาญา ม.59-106  อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 02-07-64