อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 

 

 

บริการสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (Online)

ใบสมัครการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (กรณีมาติดต่อที่เนติบัณฑิตยสภา)


ใบคำร้องขอ (กรณีมาติดต่อที่เนติบัณฑิตยสภา)     


  
 

ติดต่อที่แผนกทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208