• ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ให้เอกชนเข้าดำเนินการขายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 2 (คลิกประกาศ)   [update 23.05.2023]   
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ให้เอกชนเข้าดำเนินการขายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 02.05.2023]   
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (คลิกประกาศ)  [update 25.04.2023]   
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ-ชำรุดเสียหาย จำนวน 339 รายการ (คลิกประกาศ)   [update 07.04.2023]