อบรมกฎหมายพิเศษ

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ยกเลิกการให้เอกชนเข้าดำเนินการขายอาหารหรือเครื่องดื่มที่โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 04.11.2021]