อบรมกฎหมายพิเศษ

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ให้เอกชนเข้าดำเนินการขายอาหารหรือเครื่องดื่มที่โรงอาหารชั้น 1 อาคารสถานศึกษาาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)   [update 26.10.2021]