เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 

1. อ.พิศล พิรุณ วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ภาคค่ำ)


2. อ.ดร.กนก จุลมนต์ วิชา กฎหมายล้มละลาย


3. อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ วิชา วิ.แพ่ง ภาค 2


4. อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 (ภาคค่ำ)


5. อ.ปณตพร  ชโลธร วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย


6. อ.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย


7. อ.อโนชา  ชีวิตโสภณ วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2


8. อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย


9. อ.วิชญะ  เครืองาม วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย


10. อ.สราวุธ  เบญจกุล วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม


 11. อ.นีรชา ชูโต วิชา กฎหมายล้มละลาย


12. อ.จิตฤดี  วีระเวสส์ วิชา วิ.อาญา ภาค 3-4


 13. อ.สุวิทย์ พรพานิช วิชา สัมมนา วิ.อาญา


 14. อ.จรัญ  ภักดีธนากุล  วิชา พยานหลักฐาน


 15. อ.วิวัฒน์  วงศกิตติรักษ์  วิชา วิ.อาญา 1-2