อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ฉบับที่ 8/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)  [update 03.08.2021]