การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน

สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาโปรดอ่านที่เนมู "เกี่ยวกับการศึกษา" หรือเมนู สำนักอบรมฯ/ฟังการบรรยาย ที่อยู่ด้านบน


 การเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 18.01.2024]


 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566  (คลิก [update 20.05.2024]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การศึกษาภาคปกติ และภาคค่ำ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 77 ปีการศึกษา 2567 (คลิก  [update 20.05.2024]
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งเวลาเปิดให้บริการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567) (คลิก)  [update 16.05.2024]
 • ประกาศส่วนงานประเมินผล กองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา การพิมพ์บัตรเข้าสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต (คลิก [update 09.05.2024]
 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของระบบบริหารข้อมูลระเบียนทะเบียนสมาชิก (TB420) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนติบัณฑิตยสภา ระยะที่ 1 (TB320)  (คลิก)  [update 02.05.2024]
 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ให้เอกชนเข้าดำเนินการขายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิก [update 01.05.2024]

 • ประกาศผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 76  ปีการศึกษา 2566 (คลิก)   [update 29.04.2024]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 77 ปีการศึกษา 2567  (คลิก)   [update 22.04.2024] 
 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การจัดทำจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภาอิเล็กทรอนิกส์  (คลิก)  [update 11.04.2024] 
 • เนื่องจากระบบการจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิก สามัญสมาชิก สมาชิกวิสามัญ และค่าใบรับรองการเป็นสมาชิก ขัดข้อง แผนกทะเบียนสมาชิกฯ ขอให้สมาชิกดำเนินการจ่ายเงินผ่าน Barcode (คลิกดูรายละเอียด)  [update 04.04.2024]

 • การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด  [update 05.03.2024]

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567   เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 (คลิกประกาศ)   [update 01.03.2024]
 • ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.. 2567 (คลิกประกาศและใบสมัคร)  [update 28.02.2024]

 


 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแต่งกายของสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (คลิก [update 04.10.2023]

 • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2566 (คลิก)  [update 21.09.2023]

 • ประชาสัมพันธ์ : ผู้ที่จบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตสามารถสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกรายละเอียด)  [update 06.07.2023]